arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Thema

In Benelux

Proefproject in Benelux

In de Benelux is per 1 december 2017 een beschikking van kracht, die de werking van het eCMR-protocol van toepassing verklaart voor wegtransport binnen de Benelux.

De drie Benelux-landen gaan de ontwikkeling van de digitale vrachtbrief (e-CMR) stimuleren door het startschot te geven voor een proefproject dat de komende drie jaar zal lopen. 

In het publicatieblad 2017,2 vanaf pagina 8 staat de Beschikking Benelux inzake digitale vrachtbrief

Deze nieuwe proef is beperkt tot het intra-Benelux vrachtvervoer en kan zowel het vervoer tussen de Beneluxlanden betreffen als nationaal vervoer, inclusief cabotage. In België heeft de Federale Regering in april 2016 een lanceringsfase gestart van de elektronische vrachtbrief (e-CMR) op het Belgisch grondgebied, maar deze eerste fase ging bescheiden van start want het was tot nu toe alleen van toepassing op het binnenlands transport.

Op 1 december 2017 start de Benelux pilot voor het gebruik van de digitale vrachtbrief (e-CMR) voor het intra-Benelux wegvervoer.

​​​De drie Benelux-landen willen met deze proef op grensoverschrijdend schaalniveau onderzoeken of de e-CMR als controle instrument minimaal net zo betrouwbaar en veilig is als de papieren versie ervan.

Het uiteindelijke doel is om, vanuit controle oogpunt, na te gaan of en onder welke voorwaarden de e-CMR als volwaardig alternatief toegelaten kan worden in het internationale wegtransport. Daarom zijn voor de opzet van deze pilot de bepalingen gehanteerd uit het in 2008 tot stand gekomen e-protocol bij het CMR verdrag.

​​Vanaf 1 maart 2018 mogen op te maken e-CMR’s in het kader van de proef daadwerkelijk worden gebruikt, binnen de voorwaarden die gesteld zijn aan de proef. De gedetailleerde opzet en inhoud van de pilot, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor partijen, zijn vastgelegd in een zogenaamde Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Unie. 

Toepassingska​der 

De proef is beperkt tot het intra-Benelux vrachtvervoer en kan zowel het vervoer tussen de Benelux-landen betreffen, als nationaal vervoer, inclusief cabotage. Er is geen maximum gesteld aan het aantal deelnemende transporteurs en ook niet aan het aantal aan te maken e-CMR’s. 

Alleen softwareleveranciers die economische activiteiten verrichten in verband met het leveren van technologie in één van de Benelux-landen mogen een aanvraag indienen. Er is voorlopig ook nog geen maximum gesteld aan het aantal softwareleveranciers dat toegelaten kan worden in het kader van de proef. 

Aanvragen voor een erkenning e-CMR zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Bij een voldoende aantal aanvragen voor de pilot, kan besloten worden om geen nieuwe softwareleveranciers meer toe te laten tot de pilot.

​Aanvraag erkenn​ing e-CMR software

​​Softwareleveranciers kunnen tot negen maanden na de start van de proef, dus vanaf 1 december 2017 tot 1 september 2018, een aanvraag indienen voor erkenning van de e-CMR software en zo toegelaten worden tot de proef. 

De aanvraag moet ingediend worden bij de daartoe bevoegde autoriteit. Binnen maximaal drie maanden na indiening van de aanvraag wordt een beslissing genomen.

​In het kader van de proef worden voor het krijgen van een erkenning bepaalde eisen gesteld aan:

  • ​​​de inhoud, de nummering en het gebruik van de e-CMR,
  • de softwareleveranciers en aan de door hen aan te leveren technologie voor de aanmaak van e-CMR’s
  • de informatieverschaffing aan de controlerende instanties.