Stichting Vervoeradres

SVA Congres 2022

 

Duurzaam transport in juridisch perspectief

home / sva congres 2022

Het SVA-congres heeft plaatsgevonden op 24 mei 2022. De syllabus van dit congres kunt u hier lezen.

Het thema van het congres was:

Duurzaam transport in juridisch perspectief

Het aandeel van de transportsector in de emissie van broeikasgassen bedraagt naar schatting 25%. Om dit aandeel omlaag te krijgen zijn maatregelen van technische aard nodig, zoals andere energiebronnen en een efficiënter gebruik van vervoermiddelen. Hoe werken deze maatregelen door in contracten en wetgeving? De ontwikkelingen geven aanleiding om het SVA congres te organiseren rond het thema Duurzaamheid in transport vanuit juridisch perspectief.

Het programma besteedt in de keynote door prof. mr. Gerrit van der Veen (RUG) aandacht aan recente jurisprudentie, waarin bedrijven worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor vermindering van CO2 uitstoot. Vervolgens zijn er workshops over diverse onderwerpen binnen het thema, maar ook over CMR-aansprakelijkheid.

Sprekers op het congres

Prof. mr. Gerrit van der Veen (keynote) is advocaat en partner bij AKD en hoogleraar Milieurecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Willem Boonk is advocaat en partner bij Smallegange. Bas van Bree is werkzaam bij TKI Dinalog als managing director ad interim. Leendert van Hee werkt als advocaat en partner bij Van Traa. Eveline Jacobs bedrijfsjurist Ballast Nedam. Ingrid Koning is Universitair hoofddocent aan de Nyenrode Business Universiteit. Jan Mulder is advocaat-specialist vervoerrecht bij de verzekeraar TVM. Jan Pronk is Managing Director at BigMile B.V.   Annemieke Spijker is advocaat en partner bij AKD. Joachim Staab is partner bij Van Diepen Van der Kroef advocaten. Frank Stevens is Universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit. Frank Smeele is professor handelsrecht op de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit.


Inhoud programma

Plenair 1

Key note speech

Shell CO2 arrest: Hebben bedrijven een klimaatverplichting en zo ja, wat houdt die verplichting in? Spreker: Gerrit van der Veen

Break out 1.

Workshops

- Energietransitie, hoe verwerk je dat in contracten Afspraken over energietransitie in de raamovereenkomst voor transport en logistieke dienstverlening met behulp van een model voor standaard calculatie van CO2. Sprekers: Jan Pronk en Joachim Staab

- Andere organisatie van vervoer met als doel CO2 reductie. Praktisch: Efficiency bekeken vanuit vervoerder. Juridisch: de rol van het recht in de supply chain. Sprekers: Bas van Bree en Ingrid Koning 

Plenair 2

Discussie 

CMR aansprakelijkheid bij platforms en horizontale samenwerking Efficiënter gebruik van vervoermiddelen leidt tot minder CO2 uitstoot. Een methode daarvoor is horizontale samenwerking. Bijvoorbeeld door vraag en aanbod te matchen op een internetplatform. Welke partij draagt in deze vormen van samenwerking verantwoordelijkheid in het geval van schade aan de lading? Discussie tussen: Annemieke Spijker, Jan Mulder. Moderator Eveline Jacobs.

Break out 2.

Workshops

Workshop over stelling inzake schadeclaim bij onzichtbare schade door fear of loss  Als de goederen niet fysiek beschadigd zijn, maar de ladingbelanghebbende toch een schadeclaim indient omdat het voedingsmiddelen of consumentenmerken betreft. Dat gebeurt bij uiteenlopende schadeoorzaken, zoals lichte beschadiging verpakking, verstekelingen. Andere schadeoorzaken zijn: verkeerd laden, of niet voldoen aan publiekrechtelijke regels. Advocaat voor de stelling is Leendert van Hee. Advocaat tegen de stelling is Willem Boonk

Workshop over stelling inzake keten van vervoerders. Er zijn steeds meer milieu/klimaat/sociaalrechtelijke normen en waarden, waaraan bedrijven vanuit corporate responsibility moeten voldoen. Zij eisen dat de vervoerder zich hieraan conformeert.  In hoeverre kan een hoofdvervoerder binnen een vervoerovereenkomst aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van publiekrechtelijke voorschriften door zijn ondervervoerder? Wetenschapper voor de stelling is Frank Stevens, wetenschapper tegen de stelling is Frank Smeele