Over SVA / About SVA

Stichting Vervoeradres als kennispartner

home / organisatie

Juridisch kenniscentrum

De Stichting Vervoeradres geeft juridische ondersteuning voor goederenvervoer over weg en water. Dat doet de Stichting door het uitgeven van algemene voorwaarden  en door het aanbieden van een  standaard voor de vrachtbrief.  De Stichting geeft voorlichting over deze algemene voorwaarden en over de juiste toepassing van de vrachtbrief.

Via het gratis internettijdschrift  Weg en Wagen  en via de website biedt de Stichting uitgebreide juridische informatie aan gericht op de logistieke praktijk. Onderwerpen zijn te vinden in de  Kennisbank.

Daarnaast publiceert de Stichting boeken, zoals “ Toelichting op de AVC ” geschreven door professor Maarten Claringbould en "Vragen uit de praktijk". Het komende jaar zal een  handboek over het CMR-verdrag verschijnen bij een gerenommeerde internationale uitgever. 

In samenwerking met het Franse Institut du Droit International des Transports (IDIT) verzamelt de Stichting landendocumentatie met een samenvatting van nationale  CMR-jurisprudentie. Deze landendocumentatie is beschikbaar via de SVA website en via IDIT.fr. 

De Stichting promoot het gebruik van de elektronische vrachtbrief. Voor deze nieuwe vorm van het vervoersdocument is draagvlak bij het vervoerende en verladende bedrijfsleven nodig. Voor dat draagvlak is een belangrijke factor dat de elektronische vrachtbrief juridisch gelijkwaardig aan de papieren vrachtbrief moet zijn. Door de complexe wetgeving over de elektronische vrachtbrief toegankelijk te maken ondersteunt de SVA het animo van bedrijven om op de elektronische vrachtbrief over te stappen.Legal knowledge center

The Stichting Vervoeradres (literally translated as Transport Address Foundation) provides legal support for freight transport by road and water. The Foundation does this by issuing general terms and conditions  and by offering a standard for the consignment note. The Foundation provides information about these general terms and conditions and about the correct application of the consignment note.

Via the free internet magazine Weg en Wagen (meaning Road and Truck) as well as via the website, the Foundation offers extensive information aimed at logistics in practice. Topics can be found in the Dutch Knowledge Base.

In addition, the Foundation publishes books, such as “ Explanation of the AVC ” (in Dutch) written by Professor Maarten Claringbould. A  handbook on the CMR-convention (in English) will be published this year by an international publisher.

In collaboration with the French Institut du Droit International des Transports (IDIT), the Foundation has collected country documentation with a summary of national CMR case law. This country documentation is available via the SVA website and via IDIT.fr.

The Foundation promotes the use of the  electronic consignment note. This new form of the transport document requires support for the transporting and unloading business. An important factor for this support is that the electronic waybill must be legally equivalent to the paper waybill. By making the complex legislation on the electronic waybill accessible, the SVA supports the enthusiasm of companies to switch to the electronic waybill.


Bestuur en Algemeen Secretaris

De leden van het bestuur worden benoemd door evofenedex, TLN en Koninklijke Binnenvaart Nederland.

Mevr. mr. Shula Stibbe is  Algemeen Secretaris  van de Stichting Vervoeradres.


Visie

De Stichting stelt zich ten doel om private partijen in Nederland te voorzien van hoogwaardige juridische informatie ter ondersteuning van het realiseren van het vervoer van goederen en aanverwante logistiek. Door de informatievoorziening van de SVA zijn zij in staat om vooraf de (financiële) risico’s van een transactie beter te beoordelen, zodat zij met vertrouwen en zekerheid kunnen opereren in de logistieke sector. De SVA streeft naar laagdrempelige dienstverlening waarmee de kennis en expertise in haar vakgebied wordt vergroot en waarbij kennisdeling tussen vakgenoten wordt gestimuleerd. 

De Stichting geeft algemene voorwaarden uit  op het gebied van goederenvervoer over de weg en in de binnenvaart. Deze voorwaarden proberen tegemoet te komen aan de belangen van afzender en vervoerder op evenwichtige wijze (zgn. tweezijdige voorwaarden). De AVC-limiet die de aansprakelijkheid van de wegvervoerder beperkt, is tevens in de wet opgenomen en heeft daarom een dwingend karakter.

Het beheer van de algemene voorwaarden is de taak van de juridische commissie van SVA. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met:

  • Modellen voor vervoerovereenkomsten, inclusief opslag en logistieke distributie.
  • Beheer van de standaard (elektronische) vrachtbrief. 
  • Het geven van informatie over de (elektronische) vrachtbrief, over algemene voorwaarden, over het CMR-verdrag. 
  • Het uitgeven van het internettijdschrift Weg en Wagen.
  • Het organiseren van het SVA-congres.


Board and General Secretary

The members of the board are appointed by evofenedex, TLN and Koninklijke Binnenvaart Nederland.

Mrs. mr. Shula Stibbe is General Secretary of the Transport Address Foundation.


Vision

The Foundation aims to provide private parties in the Netherlands with high-quality legal information to support the realization of the transport of goods and related logistics. The information provided by the SVA enables them to better assess the (financial) risks of a transaction in advance, so that they can operate with confidence and certainty in the logistics sector. The SVA strives for low-threshold services that increase knowledge and expertise in its field and stimulate knowledge sharing between colleagues.

The Foundation issues general terms and conditions in the field of freight transport by road and inland shipping. These conditions try to meet the interests of sender and carrier in a balanced way (so-called two-sided conditions). The AVC limit, which limits the liability of the road hauler, is also included in the law and is therefore mandatory in nature.

The management of the general terms and conditions is the task of the legal committee of SVA. In addition, the foundation is involved in:

  • Models for transport contracts, including warehousing and logistics distribution.
  • Management of the standard (electronic) waybill.
  • Providing information about the consignment note, about general terms and conditions, about the CMR convention.
  • Publishing the internet magazine Weg en Wagen.
  • Organizing the SVA congress.

Arbitrage

Bij een geschil over een transportovereenkomst is arbitrage een alternatief voor overheidsrechtspraak ("de rechter"). Voordelen zijn deskundigheid van arbiters op het terrein van vervoerrecht en vertrouwelijkheid voor de strijdende partijen.


UNUM arbitrage biedt u snelle toegang tot arbiters. Bovendien kan de correspondentie via een elektronisch dossier op de website van UNUM worden gevoerd.

Meer informatie vindt u hier.

Meer over de keuze tussen rechtspraak, arbitrage en mediation kunt u lezen in dit Weg en Wagen artikel.

  
 

Dispute resolution

In legal proceedings arising out of carriage the plaintiff may bring an action in court or tribunal. In case one chooses for tribunal we recommend UNUM. 


UNUM Arbitration and Mediation Foundation was founded in 1988. Unum is an innovative Alternative Dispute Resolution (ADR) institution that serves the interests of parties that seek resolution of their dispute in an effective manner with high quality results. Parties may choose between professional arbitration proceedings  and mediation in the areas of transport, storage, logistics, shipping, shipbuilding, and international trade. Providing innovative tools and modern rules, selecting high quality specialists and operating in a cost effective way. For more information www.unum.world


Stichting Vervoeradres and UNUM cooperate closely. The Secretary General represents Stichting Vervoeradres in the board of the UNUM foundation. In this way the interests of the road haulage and logistics services are taken care of.

Geschiedenis

In de Tweede Wereldoorlog werden de belangen van het bedrijfsleven vertegenwoordigd door Vakgroepen ingesteld door het ministerie. Na de oorlog gaf het ministerie van Verkeer en Energie aan de Vakgroepen voor Goederenvervoer voor beurtvaart, respectievelijk wegvervoer en tramvervoer de opdracht om te komen tot een uniform vervoersdocument. De samenwerking van deze vakgroepen vond in de Stichting Vervoeradres plaats, die speciaal daarvoor in 1946 werd opgericht. Vervolgens werd door Beurtvaartadres het auteursrecht over de vrachtbrief en het embleem aan de stichting overgedragen. Met het embleem wordt bedoeld het wybertje dat op de vrachtbrieven staat en dat ook nu nog het logo vormt van SVA. 

Begin jaren vijftig zijn de vakgroepen door de minister opgeheven en hun functie is overgenomen door verschillende private belangenorganisaties uit de transportwereld. Ook het bestuur over de stichting werd in het vervolg benoemd door deze belangenorganisaties. Het doel van SVA werd uitgebreid tot het opstellen van vervoersvoorwaarden en het geven van voorlichting. De opbrengsten uit de exploitatie van de auteursrechten op de vervoersdocumenten vloeiden sindsdien naar de deelnemende organisaties. 

In de geschiedenis van het goederenvervoer door de eeuwen heen is altijd sprake geweest van een wisselwerking tussen marktpartijen en overheid. Goederenvervoer is nuttig voor de maatschappij en heeft daarom een zekere marktordening nodig. De vraag is natuurlijk tot hoe ver die marktordening moet gaan. Een belangrijk deel van nationale en internationale afspraken is in wetgeving en verdragen vastgelegd, tegelijkertijd is er vrije ruimte voor invulling op detailniveau. In dat detailniveau heeft SVA door het opstellen van vervoersvoorwaarden en het geven van voorlichting een belangrijke rol.

In de laatste 25 jaar is de invulling van de doelstellingen van SVA verschoven van uniformering van de vervoersdocumenten naar het opstellen van vervoersvoorwaarden en steeds meer naar het geven van voorlichting. De uniformering van vervoersdocumenten heeft een internationaal karakter gekregen, waarbij een IRU (International Road Union) de voortrekkersrol speelt. Het opstellen van vervoersvoorwaarden is nationaal van karakter gebleven en daarom ligt het zwaartepunt voor vervoersvoorwaarden bij de Stichting. De vervoersvoorwaarden zijn zeer succesvol gebleken. Bijzonder is ook dat sinds de laatste versie van de AVC in 2002 gepubliceerd is, er nauwelijks een wijziging meer nodig bleek. 

Met name de voorlichtende taak van de SVA heeft de laatste jaren een brede invulling gekregen. En daarmee heeft de Stichting zich gepositioneerd als neutrale speler tussen vervoerend en verladend bedrijfsleven. Het internettijdschrift Weg en Wagen wordt door veel partijen, die actief zijn in het wegtransport gelezen en daarnaast ook door verzekeraars, advocatuur en opleiders in mbo en hbo. Bovendien worden artikelen uit Weg en Wagen ook aangehaald in de juridisch literatuur. Het SVA-congres is een mooie gelegenheid tot kennisoverdracht, maar tevens een moment dat deelnemers hun netwerk kunnen uitbreiden. 


History

In the Second World War, the interests of the business community were represented by Departments set up by the Ministry. After the war, the Ministry of Transport and Energy commissioned the Departments for Freight Transport for cargo transport, derivative road transport and tram transport to arrive at a uniform transport document. The collaboration between these departments took place in the Transport Address Foundation, which was set up especially for this purpose in 1946. Subsequently, the copyright over the consignment note and the emblem was assigned to the foundation by Beurtvaartadres. With the emblem is meant the wybertje (form of a rhombus) that is on the waybills and that still forms the logo of SVA.

In the early 1950s, the departments were removed by the minister and their function was removed by various private interest groups. The board of the foundation was also in the future by these interest groups. The purpose of SVA was extended to drawing up transport conditions and providing information. The implementation from the exploitation of the copyrights on the transport documents.

Throughout the history of freight transport, there has always been an interaction between market parties and government. Freight transport is useful for society and therefore needs a certain market regulation. The question is, of course, how far this market organization should go. An important part of national and international agreements has been laid down in legislation and treaties, there is free scope for application at a detailed level. SVA plays an important role in that level of detail by drawing up transport conditions and providing information.

In the past 25 years, the implementation of SVA's objectives has shifted from standardizing transport documents to drawing up transport conditions and increasingly to providing information. The standardization of transport documents has acquired an international character, with an IRU (International Road Union) playing the pioneering role. The drafting of conditions of carriage has remained national in nature, which is why the focus for conditions of carriage lies with the Foundation. The conditions of carriage have proved to be very successful. It is also remarkable that since the last version of the AVC was published in 2002, hardly any changes were necessary.

In particular, the information task of the SVA has been given a broad interpretation in recent years. In doing so, the Foundation has positioned itself as a neutral player between transporting and loading businesses. The Internet magazine Weg en Wagen is read by many parties active in road transport, as well as by insurers, lawyers and educators in MBO and HBO. Moreover, articles from Weg en Wagen are also cited in the legal literature. The SVA conference is a great opportunity for knowledge transfer, but also a moment for participants to expand their network.