SVA Kennisbank thema SVA Deelmarkt voorwaarden

Exceptioneel vervoer

SVA-voorwaarden helpen logistiek dienstverleners bij het maken van een optimaal contract.

home  / SVA deelmarkt voorwaarden / exceptioneel vervoer

SVA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EXCEPTIONEEL VERVOER (AVET)

AVET ZIJN PER 1 JANUARI 2019 VERNIEUWD

Taal

Indien u een vertaling van de Nederlandse teksten gebruikt, dan adviseren wij u om in de overeenkomst vast te leggen, dat "bij interpretatiegeschillen van de algemene voorwaarden de Nederlandse tekst als uitgangspunt dient".

Toelichting op AVET versie 2019

In dit artikel uit Weg en Wagen kunt u een toelichting op de AVET, versie 2019 lezen.

Definitie

Exceptioneel vervoer is gedefinieerd als een transport met een voertuig of een samenstel van voertuigen, met inbegrip van de daarmee vervoerde lading, dat niet voldoet aan wettelijk voorgeschreven eisen met betrekking tot breedte, hoogte, lengte, massa of aslasten.

Extra verplichtingen voor afzender en vervoerder

De AVET bepaalt dat de afzender en de vervoerder in gezamenlijk overleg afspraken maken over (de)montage, stuw- en sjorplan, markeren van bevestigingspunten, hijspunten en zwaartepunt, laden en lossen,vastzetten van de lading en over het vooronderzoek. Als partijen hier geen afspraken over maken, bepaalt de AVET welke contractpartij de betreffende acties uitvoert. De vervoerder is verplicht het noodzakelijke vooronderzoek te verrichten, ontheffingen tijdig aan te vragen en begeleiding en het voertuig te voorzien van de vereiste markeringen. De vervoerder vermeldt op zijn factuur  een all-in prijs, tenzij bij de aanbieding een indicatie is gegeven van de bijkomende kosten.

Aanpassing aansprakelijkheidslimiet

De voorwaarden verminderen onder bepaalde omstandigheden de aansprakelijkheid van de vervoerder ten opzichte van de wettelijke aansprakelijkheidslimiet. De aansprakelijkheid wordt berekend op basis van € 3,40 per kilo. Maar de partijen kunnen een maximum afspreken en anders geldt een maximum van € 453.780,- per schade. Let op: deze afspraak dient in de vrachtbrief letterlijk vermeld te worden.

Informatie verplichting

De afzender is verplicht de vervoerder informatie te geven over de maten, het gewicht en het zwaartepunt van de te vervoeren zaak en over eventuele obstakels en belemmeringen op het laad- en losadres. Als de afzender zijn verplichtingen niet nakomt, is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten. Bovendien dient de afzender de kosten te vergoeden van wachturen die veroorzaakt zijn door de afzender en/of de geadresseerde. Als de afzender de vervoeropdracht wijzigt en de vervoerder daardoor opnieuw ontheffing moet aanvragen, moet de afzender de extra kosten van de vervoerder vergoeden.hooguit vijftien minuten, tenzij afzender en vervoerder hiet andere afspraken over hebben gemaakt.