SVA Kennisbank thema verzekeringen

Verzekering voor aansprakelijkheid logistiek dienstverlener

Aandachtspunten bij het afsluiten van de polis

home   /  Verzekeringen  /  Vervoerdersaansprakelijkheid


Als er schade aan de lading wordt vastgesteld, zal de logistiek dienstverlener aansprakelijk gesteld worden. Een professionele vervoerder is goed voorbereid en zal dus een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Op deze pagina bekijken we wat voor verzekering een logistiek dienstverlener kan afsluiten. Welke punten zijn daarbij van belang?

Verzekeringsvormen

 • Beurspolissen (co-assurantie): Een polis afgesloten met 2 of meer verzekeraars via een assurantiemakelaar op de assurantiebeurs. Alle verzekeraars moeten het eens zijn met de voorwaarden. Daarom zijn er standaard polisclausules ontwikkeld. 
 • Provinciale polissen (=maatschappijpolissen): Hierbij gaat het om eigen polisvoorwaarden van de verzekeraar.  Premies kunnen verschillen en maatwerk is mogelijk, bijvoorbeeld door de polis aan te vullen met ‘eigen’ dekkingsclausules.
Welke beurspolissen zijn er voor de logistiek?
 • MAULpolis:  ​Modelpolis voor Aansprakelijkheid Uit Logistieke Diensten 2007 (MAUL polis). De polis biedt dekking voor wettelijke aansprakelijkheid en voor contractuele aansprakelijkheid (dus wegens niet nakomen van de verplichtingen uit de vervoerovereenkomst).
 • Gecombineerde aansprakelijkheidsverzekering: Behalve dekking voor aansprakelijkheid uit de logistieke activiteiten plus de bedrijfsaansprakelijkheid (AVB). Dit is vooral handig als de logistiek dienstverlener niet alleen de goederen vervoert, maar ook aanvullende logistieke activiteiten uitvoert. Deze verzekering dekt personenschade, zaakschade en zuivere vermogensschade. 
 • Aanvullende verzekering, bijvoorbeeld: 
  • een goederendekkingsverzekering voor de volledige waarde van de goederen
  • dekking voor mobiele objecten
  • port blockage (bedrijfsschade als gevolg van een gebeurtenis die een bepaalde terminal of haven onbereikbaar maakt)

Dekking moet aansluiten bij activiteiten

Logistieke dienstverlening kan allerlei activiteiten inhouden. Bij het afsluiten van de verzekering zal de assurantieadviseur nauwkeurig onderzoeken, welke dekking passend is. Leidraad hierbij is ten eerste de (juridische) rol van de logistiek dienstverlener in de logistieke keten en ten opzichte van zijn opdrachtgever. En ten tweede welke activiteiten de logistiek dienstverlener ontplooit.

In de supply chain is de logistiek een smeermiddel tussen bedrijven. Om een eindproduct op de markt te brengen zijn veel grondstoffen en onderdelen nodig uit alle delen van de wereld. Het leveren van deze goederen is de inzet van bedrijven in handel en logistiek. In deze dynamische wereld kent elk bedrijf een toegevoegde waarde. 

Rol en activiteiten van de verzekeringnemer

De ondernemer verdient aan zijn dienstverlening maar loopt tegelijk risico op de goederen die hij tijdelijk onder zich heeft. Deze goederen zal hij willen verzekeren in de periode dat hij voor de goederen verantwoordelijk is. De aard van de dienstverlening in de logistiek, oftewel de (juridische) rol in het proces, is grofweg onder te verdelen in:

 • vervoer
  • zelf of uitbesteed (ondervervoer)
  • modaliteit (per vrachtwagen, schip, vliegtuig, trein of buis)
  • geografisch: in Nederland, in EU, wereldwijd
  • bulk of stukgoed (duur en diefstalgevoelig?)
 • op- en overslag
  • aard van de goederen is van belang om vast te stellen:
   • waarde van de goederen
   • breekbaarheid / bederfelijkheid
   • brandbaarheid
   • diefstalgevoeligheid
  • risico inventarisatie van de opstal (het magazijn /warehouse)
 • douaneformaliteiten
  • welke douanedocument en hoeveel per jaar
  • directe of indirecte vertegenwoordiging
  • marktdeelnemer in het kader van de (EU) Verordening Markttoezicht
Belanghebbende

Last but not least dient in de polis vastgelegd te zijn, voor welke partij de verzekering dekking biedt. Is de verzekering afgesloten ten behoeve van de verzekeringnemer of derden (= verzekerden). 


Aansprakelijkheid beperken

Algemene voorwaarden

In geval van schade aan de goederen die onder zijn beheer vallen, is de ondernemer is onbeperkt aansprakelijk voor directe en indirecte schade aan de goederen. Deze aansprakelijkheid kan contractueel worden ingeperkt. In het geval van wegvervoer is er een wettelijke aansprakelijkheidsbeperking. Deze is vastgelegd voor binnenlands vervoer in het Burgerlijk Wetboek en de AVC, en voor internationaal vervoer in het CMR-verdrag. 

Contractueel inperken van aansprakelijkheid wordt in het algemeen gedaan door te verwijzen naar branchevoorwaarden, zoals de SVA-voorwaarden. In veel polissen wordt verwezen naar bepaalde algemene voorwaarden, die de verzekeringnemer dient op te nemen bij het aangaan van een opdracht.

Speciale contracten

Partijen kunnen een ruimere aansprakelijkheid overeenkomen dan in de voorwaarden. In dat geval zal de dienstverlener deze extra aansprakelijkheid willen bijverzekeren. Daarvoor is akkoord van de verzekeraar nodig. Er wordt een aantekening op de polis gemaakt. Uiteraard dient hier meer premie voor te worden betaald.

Expediteur versus vervoerder

Uitgangspunt voor het beoordelen van de (juridische) rol van de dienstverlener is, hoe partijen het zelf noemen. Juridisch is het onderscheid tussen een vervoerder, die het vervoer uitbesteedt aan een ondervervoerder en een expediteur die opdracht geeft aan een vervoerder / charter moeilijk op te maken. Daarom is het advies: "De expediteur moet zeggen wat hij doet en moet doen wat hij zegt." Voor de aansprakelijkheid zijn de gevolgen groot, als de rechter achteraf oordeelt dat de expediteur juridische gezien toch een vervoerder is. Een vervoerder kan zich namelijk beroepen op een wettelijke beperking van zijn aansprakelijkheid en een expediteur is onbeperkt, dus volledig aansprakelijk!

Vaststellen premie

Nadat er overeenstemming is over het soort verzekering en de polisvoorwaarden (lees: dekking), zal de verzekeraar een offerte opmaken. De berekening van de premie is een bedrijfsgeheim van de verzekeraar. De factoren in de berekening zijn met name omzet en schadeverleden en het eigen risico.

Omzet

De hoogte van de premie wordt onder andere bepaald aan de hand van de omzet van het bedrijf. Daarbij wordt ook gekeken, hoe deze omzet is verdeeld over de verschillende logistieke activiteiten, omdat de ene activiteit meer risico met zich meebrengt dan de andere. De verzekeraar kan ervoor kiezen om een voorschot of minimumpremie te vragen aan het begin van het verzekeringsjaar gebaseerd op de verwachte jaaromzet. Later wordt de definitieve premie vastgesteld na opgave van de gerealiseerde omzet.

Schadeverleden

Als er schade geclaimd wordt, dan raakt de verzekeringnemer zijn eigen risico voor het lopende verzekeringsjaar kwijt. Daarnaast is de claim van invloed op de hoogte van de premie in de volgende jaren.

De verzekeraar (en de ondernemer) zal bij een grote schade onderzoek willen doen naar de oorzaak van de schade. Wie weet is er een mogelijkheid om het schadevoorval een volgende keer te voorkomen.

Risico

Vanuit de verzekeraar gezien staat het beoordelen van het te verzekeren risico centraal. Om het risico vast te stellen heeft de verzekeraar gegevens nodig over de bedrijfsvoering en over de benodigde dekking.

De verzekeringnemer wil gedekt zijn voor aansprakelijkheid, maar tegen een redelijke premie. Gaat de dekking van de verzekering maar tot een bepaald, maximum bedrag of is de premie erg hoog, dan kan een ondernemer ook kiezen voor een hoger eigen risico, tegelijk met het opbouwen van een reserve.