SVA Kennisbank thema SVA Deelmarkt voorwaarden

Tank- & silovervoer

SVA-voorwaarden helpen logistiek dienstverleners bij het maken van een optimaal contract.

home  / SVA deelmarkt voorwaarden / tank- & silovervoer

SVA ALGEMENE TANKVERVOERCONDITIES VOOR HET VERVOER VAN BULKGOEDEREN OVER DE WEG

TOELICHTING

In de ATVC zijn veel begrippen nader gedefinieerd. Met name begrippen als waardebepaling van de lading, schade, inontvangstneming en aflevering wijken af van de AVC. Om goed vast te stellen wanneer het vervoer per tank betreft, zijn in de ATVC definities opgenomen van vier soorten tanks: een laadketel, een vaste tank, een afneembare tank en een tankbatterij.

Waardebepaling van de lading

De waardebepaling van de lading en van eventuele schade wijkt af van de AVC. Waarde wordt gedefinieerd als de gefactureerde prijs (eventueel verhoogd met te betalen accijns) en anders de verkoopwaarde op de plaats van bestemming.

Moment van overdracht is anders

Schade betreft beschadiging, vernietiging, gehele of gedeeltelijke vermissing of verlies van de zaak anders dan verlies ontstaan door ijkverschillen, gelegen binnen de toleranties van de ijkwet. Omdat de goederen vaak vloeibaar, gasvormig, poedervormig of korrelig zijn, is het moment van overdracht anders dan bij stukgoed. Dit is van belang voor de begrippen inontvangstneming en aflevering. Inontvangstneming is het moment waarop het goed de eerste koppeling of het mangat van de tankwagen is gepasseerd. Aflevering is het moment waarop het goed de laatste koppeling of het mangat van de tankwagen is gepasseerd.

Laad- en lostijd

Een normale laadtijd of lostijd is een periode van twee uur, tenzij partijen anders overeenkomen. De afzender is verplicht de informatie te verstrekken die nodig is voor laden, vervoer en lossen, zodat de vervoerder met het juiste materieel de lading komt halen. Bijzonder is nog, dat de afzender aan de vervoerder (op verzoek) een monster van de lading dient te verstrekken.

Gevaarlijke stoffen

Bij vervoer van gevaarlijke stoffen moet de afzender bereikbaar zijn voor de vervoerder. Dan kan overleg plaatsvinden als zich moeilijkheden voordoen tijdens het vervoer. De vervoerder is verplicht de lading met een geschikte tankwagen te vervoeren.

Controle door vervoerder

De tankvervoerder is niet aansprakelijk voor manco’s bij aflevering, mits hij de hoeveelheden en gewichten die in de vrachtbrief staan heeft gecontroleerd. Overigens vindt die controle plaats op verzoek van de afzender en moet de vervoerder het resultaat van die controle op de vrachtbrief vermelden.

Contaminatie

De vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door contaminatie (een vermenging of besmetting van de lading met een andere stof). De vervoerder kan zich niet beroepen op overmacht (hij heeft dus een risicoaansprakelijkheid). Deze bepaling vermeerdert de aansprakelijkheid van de vervoerder ten opzichte van het aansprakelijkheidsregime van het Burgerlijk Wetboek en de AVC.

De ATVC bepaalt met zoveel woorden dat de vervoerder aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door contaminatie van het geladen product indien de afzender bewijst dat deze contaminatie zich heeft voorgedaan in de periode gelegen tussen de inontvangstneming en de aflevering van het product door de vervoerder. Met andere woorden, als de afzender bewijst “goed erin, slecht eruit”, is de tankvervoerder aansprakelijk en is een beroep op overmacht niet meer toegelaten.

De tankvervoerder is niet aansprakelijk als hij bewijst dat de contaminatie het gevolg is van het feit dat afzender onvoldoende informatie heeft verschaft over de aard en de behandeling van het product. De limiet wordt niet vermeld in de ATVC en dat is dus de gewone AVC-limiet van € 3,40 per kilogram of – bij CMR-vervoer – SDR 8,33 per kilogram.