SVA Kennisbank thema SVA Deelmarkt voorwaarden

Afvalstoffenvervoer

SVA-voorwaarden helpen logistiek dienstverleners bij het maken van een optimaal contract.

home  /SVA deelmarkt voorwaarden / afvalstoffen vervoer

SVA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AFVALSTOFFENVERVOER

TOELICHTING

De verplichtingen van afzender en vervoerder zijn uitgebreid met bepalingen gericht op een correcte uitvoering van de wetten voor het vervoer van afvalstoffen. Door het gebruik van de SVA Voorwaarden voor Afvalstoffenvervoer zijn beide partijen contractueel aan elkaar verplicht de uitvoering van de wet mogelijk te maken.

Verzwaarde verplichtingen afzender

De afzender is verplicht ervoor te zorgen dat de vervoerder over alle gegevens beschikt, zodat het vervoer en de documenten voldoen aan de wettelijke verplichtingen die behoren bij de aard en samenstelling van het afval. Als de afzender niet aan deze verplichtingen voldoet, is hij aansprakelijk voor de schade die de vervoerder lijdt en voor de kosten die hij maakt. Bovendien dient de afzender de vervoerder te vrijwaren voor vorderingen van derden die het gevolg zijn van het niet nakomen van zijn verplichtingen.

Verzwaarde verplichtingen vervoerder

Tegenover deze verzwaarde verplichtingen en aansprakelijkheid van de afzender staan ook verzwaarde verplichtingen van de vervoerder. Zo dient de vervoerder te zorgen voor een vrachtwagen die geschikt is voor het vervoeren van de afvalstoffen. Bovendien mag de vervoerder het vervoer niet uitbesteden aan een andere vervoerder, tenzij hij daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van de afzender. Ook dient de vervoerder te controleren of de uiterlijke staat van de aangeboden stoffen overeenstemt met de gegevens die de afzender verstrekte. Hij dient in het bezit te zijn van de vergunningen en ontheffingen die zijn vereist voor het vervoer over de weg van de aangeboden afvalstoffen. Ook dient hij te handelen overeenkomstig alle voorschriften van de overheid met betrekking tot afvalstoffenvervoer. Ten slotte is de vervoerder verplicht een deugdelijke afvalstoffenvervoeradministratie te voeren.

Duidelijke afspraken

Omdat bij afvalstoffenvervoer schade van grotere omvang kan ontstaan, zijn maatregelen opgenomen om schade te voorkomen. Dit is een nadere invulling van de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan de lading. Op zijn beurt is de vervoerder verplicht de afzender te vrijwaren voor vorderingen van derden die het gevolg zijn van het niet nakomen van zijn verplichtingen. Ook voor het te gebruiken materiaal (de laadbak of de tank) zijn duidelijke afspraken vastgelegd in de voorwaarden voor afvalstoffenvervoer.