Kennisbank thema de vrachtbrief

Rechtsgeldige handtekening op de vrachtbrief

home / thema vrachtbrief/ vrachtbrief / Toelichting op het gebruik van de vrachtbrief / rechtsgeldige handtekening op de vrachtbrief


De wetgeving over de elektronische handtekening op de elektronische handtekening is complex. Vooral ook omdat de relevante bepalingen verspreid staan over diverse wetten. Hieronder een overzicht van deze bepalingen.

1. Minimumeisen ondertekening

Wet / Regeling wegvervoer goederen

Artikel 15 Regeling wegvervoer goederen  verplicht het afgeven van de vrachtbrief op het moment dat de goederen ten vervoer zijn aangenomen (= inontvangstneming). Hoewel het hier niet expliciet staat, is het toch logisch dat de vrachtbrief op dat moment is ondertekend door afzender en vervoerder.

Artikel 15 lid 2 sub c bepaalt dat bij aflevering van de goederen op de vrachtbrief voor ontvangst getekend moet worden op het daarvoor bestemde deel van de vrachtbrief.

Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (binnenlands vervoer)

Artikel 1119 Burgerlijk Wetboek Boek 8 vermeldt over de ondertekening van de vrachtbrief, dat deze kan worden gezet door een handtekening of door een ander kenmerk van oorsprong (gedrukt of bedrijfsstempel).

CMR-verdrag (internationaal vervoer)

In artikel 5 van het CMR-verdrag staat dat de vrachtbrief wordt ondertekend door de afzender en de vervoerder. Deze ondertekening kan worden gedrukt of vervangen door de stempels van de afzender en de

vervoerder, indien dat is toegestaan volgens de wet van het land, waar de vrachtbrief wordt opgemaakt. Bij aflevering van de goederen aan de geadresseerde geeft deze een ontvangstbewijs (artikel 13 lid 1 CMR). Over het algemeen volstaat het ondertekenen van de vrachtbrief in vak 24.


2. Bewijsrechtelijk

In geval van schade zal uw verzekeringsadviseur of uw advocaat om de vrachtbrief vragen.

Alleen als er een handtekening onder de vrachtbrief gezet is, kan de vrachtbrief gezien worden als een akte. Dat wil zeggen: een ondertekend geschrift bedoeld om tot bewijs te dienen (artikel 156 wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).3. Elektronische handtekening

Een elektronische vrachtbrief (ook wel digitale vrachtbrief genoemd) moet met een elektronische handtekening worden ondertekend.

Wet / regeling wegvervoer goederen

Volgens artikel 15 lid 3 Regeling wegvervoer goederen kan de papieren vrachtbrief vervangen worden door een elektronische vrachtbrief. Aan de elektronische vorm worden niet veel eisen gesteld, slechts dat het elektronische systeem dat waarin de vrachtbriefgegevens worden uitgewisseld gestructureerd en genormeerd is. De termen “gestructureerd” en “genormeerd” zijn niet verder uitgewerkt.

Vrachtbrief voor binnenlands vervoer

Er is in boek 8 van het Burgerlijk Wetboek geen specifieke regeling voor de elektronische vrachtbrief opgenomen, behalve de mogelijkheid om ondertekening van de vrachtbrief te vervangen door “enig ander kenmerk van oorsprong”.  Deze enigszins cryptische omschrijving omvat de mogelijkheid van een elektronische ondertekening.

Volgens artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek is de elektronische handtekening heeft een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening indien de methode aan de minimumeisen van de wet voldoet. Oftewel als er wettelijk juiste hardware en software wordt gebruikt, dan is de elektronische handtekening geldig en het daarmee ondertekende elektronische document een akte (geldig bewijsmiddel).

Vertaald naar de vrachtbrief betekent dit, dat een vrachtbrief als elektronisch gegevensbestand en ondertekend met een geldige elektronische handtekening gelijkwaardig is aan een papieren vrachtbrief met een ‘natte’ handtekening.

Vrachtbrief voor CMR vervoer

Voor het internationale vervoer zijn er afspraken gemaakt in het eCMR protocol. Het protocol is een bijlage bij het CMR-verdrag en alleen geldig tussen CMR lidstaten die óók het protocol hebben geratificeerd. Hier kunt u de lijst met landen vinden, die lid zijn van het eCMR protocol.

In het eCMR protocol zijn minimumeisen geformuleerd voor een betrouwbare handtekening. Een handtekening is betrouwbaar, als met deze handtekening de persoon van de ondertekenaar kan worden geïdentificeerd en geauthentificeerd en als de handtekening onverbrekelijk gekoppeld is aan het vrachtbriefbestand en als latere wijzigingen in het vrachtbriefbestand zichtbaar zijn.

Het is belangrijk als de elektronische vrachtbrief en elektronische handtekening door een onafhankelijke derde partij worden opgeslagen. Via deze derde partij kunnen daartoe gerechtigde partijen toegang krijgen tot de vrachtbrief.