SVA Kennisbank thema SVA Deelmarkt voorwaarden

Logistieke Diensten

SVA-voorwaarden helpen bij het maken van een optimaal contract.

home  /SVA deelmarkt voorwaarden / logistieke diensten

       SVA VOORWAARDEN voor LOGISTIEKE DIENSTEN

        

       De opvolger van de PD-voorwaarden heet LD-voorwaarden. Deze voorwaarden vormen de standaard voor contracten tussen vervoerders en opdrachtgevers, als er naast vervoer ook aanvullende, logistieke diensten worden aangeboden.

       Let op: de PD voorwaarden blijven geldig in uw lopende contracten. Wij adviseren  de nieuwe, herziene LD voorwaarden op te nemen bij nieuwe overeenkomsten of bij verlenging van de contracten.

       Belangrijk:

       In het model moet een (rechts)persoon als marktdeelnemer worden aangewezen. Het is belangrijk dat de gegevens over deze (rechts)persoon volledig worden ingevuld! 2. "Marktdeelnemer in de zin van Artikel 6 van de aangehechte LD is:  Bedrijfsnaam -  Gevestigd in de EU lidstaat - Adres -  Postcode en plaats -  Contactpersoon -  E-mailadres -  Telefoonnummer"

        

       De LD voorwaarden zijn gedeponeerd bij rechtbank Amsterdam januari 2023, depotnummer 4/2023.


       TOELICHTING

       De belangrijkste verschillen tussen de LD voorwaarden en de (oude) PD voorwaarden zijn

       • Garantie in verband met de (EU) Verordening Markttoezicht
       • Afsluiten goederenverzekering niet meer verplicht
       • Tekst vereenvoudigd
       • Naam van de voorwaarden gemoderniseerd

       Over de garantie en de goederenverzekering vertellen wij hieronder meer.

       1. Garantie in verband met de (EU) Verordening Markttoezicht

       In het kort

       Sinds juli 2021 is de Verordening (EU) 2019/1020 over markttoezicht van kracht. Deze verordening heeft als doel ervoor te zorgen dat producten die in de EU op de markt worden gebracht, voldoen aan de EU-wetgeving. Daarvoor introduceert deze verordening een contactpersoon voor controlerende instanties. Deze contactpersoon wordt 'marktdeelnemer' genoemd.

       Als een buiten de EU gevestigde importeur producten op de markt wil brengen, dan dient hij een (rechts)persoon in de EU als marktdeelnemer te benoemen. Deze marktdeelnemer draagt de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de ingevoerde producten voldoen aan de wettelijke eisen in de EU.

       Waarom is dit belangrijk voor de logistiek dienstverlener?

       Indien de opdrachtgever van het LD contract geen marktdeelnemer benoemt, dan wordt de logistiek dienstverlener door de overheid gezien als de marktdeelnemer!

       Dat kan voor de logistiek dienstverlener vérgaande financiële gevolgen hebben. Om dit financiële risico af te dekken is in de LD voorwaarden een garantie van de opdrachtgever toegevoegd. Deze garantie staat in artikel 6 van de LD voorwaarden .

       Meer informatie

       De complete tekst van de EU-Verordening (2019/1020) betreffende markttoezicht en conformiteit van producten vindt u hier. In artikel 4.2 van deze verordening staat bepaald, wie marktdeelnemer (in het Engels: economic operator) kan zijn. Het artikel kent een 'stofzuigerbepaling': als er geen marktdeelnemer in de EU gevestigd is, dan is de fulfilmentdienstverlener van rechtswege ("automatisch") de marktdeelnemer. In de LD voorwaarden heeft de fulfilmentdienstverlener een andere benaming, nl. logistiek dienstverlener.

       Met andere woorden: Voor alle goederen, die ingevoerd worden in de EU, dient een partij als marktdeelnemer te zijn aangewezen. Als de rol van marktdeelnemer niet is ingevuld, dan vloeit automatisch uit de verordening voort dat de logistiek dienstverlener deze rol vervult.

       Garantie van de opdrachtgever

       De marktdeelnemer is ervoor verantwoordelijk dat de goederen voldoen aan de relevante EU-wetgeving en aan de eisen inzake volksgezondheid en veiligheid. Indien goederen niet aan de eisen voldoen, kan de marktdeelnemer bijvoorbeeld verplicht worden om de goederen terug te halen (recall). Dit kan behoorlijke veel kosten met zich mee brengen.

       Voor het geval een logistiek dienstverlener ongewild toch als marktdeelnemer wordt gezien, bevatten de LD voorwaarden een garantiebepaling in artikel 6: In het geval de logistiek dienstverlener als marktdeelnemer wordt aangemerkt, zal de opdrachtgever alle kosten en schade die de logistiek dienstverlener onder de overeenkomst ondervindt, moeten vergoeden.

       Marktdeelnemer als extra dienst

       Sommige logistiek dienstverleners bieden als onderdeel van hun dienstverlening aan om namens de opdrachtgever de rol van marktdeelnemer op zich te nemen. Wij adviseren om deze dienst onder te brengen in een aparte BV. Wij adviseren om met uw verzekeringsadviseur te bekijken, of deze dienstverlening gedekt is in uw verzekeringspolis.


       2. Afsluiten goederenverzekering niet meer verplicht

       In het kort

       Partijen die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op de levering van een goed of dienst (zoals logistiek dienstverleners) waren vrijgesteld van de AFM-vergunningplicht. Het Hof van Justitie heeft de uitzondering op de AFM-vergunningsplicht in een recente uitspraak onmogelijk gemaakt. Daarom is het oude artikel 3 lid 7 van de PD voorwaarden niet overgenomen in de LD voorwaarden.  

       Geen vrijstelling meer voor AFM vergunningplicht

       Eén van de bijkomende diensten die een logistiek dienstverlener aanbiedt, is de mogelijkheid om de goederen van de opdrachtgever te verzekeren. De (EU) richtlijn Verzekeringsdistributie IDD heeft betrekking op adviseurs en bemiddelaars in verzekeringen, (her)verzekeraars en bedrijven die verzekeringen als aanvulling op een product of dienstverlening verkopen. Op basis van deze richtlijn heeft de Autoriteiten Financiële Markten AFM een vrijstellingsregeling WFT opgesteld. Partijen die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op de levering van een goed of dienst (zoals reisbureaus en autoverhuurbedrijven), zijn onder voorwaarden vrijgesteld van de vergunningplicht. Echter, door een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (arrest C-633/20 van 29 september 2022)   is deze mogelijkheid op losse schroeven komen te staan. Het Hof van Justitie schakelt dienstverleners die naast hun gewone dienstverlening een verzekering aanbieden gelijk aan een verzekeringstussenpersoon. Een verzekeringstussenpersoon is daarmee vergunningplichtig en dient daarvoor aan vereisten van vakbekwaamheid te voldoen. 

       Op de website van AFM is de vrijstelling van de vergunningplicht voor partijen die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op de levering van een goed of dienst op het moment van publicatie van de LD-voorwaarden nog intact. Contact met het AFM leert, dat er nagedacht wordt hoe hier mee om te gaan. Hierop vooruitlopend heeft de Stichting Vervoeradres de clausule over deze bijkomende dienst ( het oude artikel 3 lid 7 van de PD voorwaarden) niet meer overgenomen in de LD voorwaarden.

       Dit neemt niet weg, dat wij van harte aanbevelen om de goederen wel te verzekeren. Op welke wijze deze verzekering in de nabije toekomst afgesloten kan worden, is op dit moment helaas nog niet duidelijk.