Nieuwe LD-voorwaarden vervangen PD-voorwaarden

Voorwaarden en model voor overeenkomst van logistieke diensten


Op de website van Stichting Vervoeradres zijn half maart 2023 de Logistieke Dienstenvoorwaarden (LD-voorwaarden) gepubliceerd. De LD-voorwaarden vervangen de PD-voorwaarden[1] (voluit: Physical Distributionvoorwaarden).

In dit artikel leggen we kort uit, welke onderwerpen in de LD voorwaarden geregeld worden en wat er in vergelijking met de PD voorwaarden gewijzigd is. 

Met name is is er een garantiebepaling opgenomen in verband met de EU Verordening inzake Markttoezicht en de verwoording van een aantal artikelen is gemoderniseerd. 

Voor wie zijn de LD-voorwaarden bedoeld?

Veel vervoerders leveren naast transport ook aanvullende diensten. Daarom noemen vervoerders zichzelf ook wel logistiek dienstverleners. Op het goederenvervoer over de weg zijn de AVC van toepassing, maar bij aanvullende dienstverlening is het belangrijk om ook afspraken te maken over deze aanvullende diensten. In de LD-voorwaarden staan de verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk verwoord. Bovendien bevatten de LD-voorwaarden in de bijlage een model voor een overeenkomst voor logistieke diensten. Dit model helpt bij het opstellen van een compleet contract!

Wanneer is er sprake van logistieke diensten?

Als een vervoerder voor de verlader niet alleen het transport uitvoert, maar daarnaast ook allerlei logistieke zaken verzorgt, zoals opslag, voorraadbeheer, ompakken, inpakken, facturering, enz. dan is de vervoerder een logistiek dienstverlener. Eigenlijk biedt de vervoerder een “samenhangende reeks van werkzaamheden” die tot doel hebben de opdrachtgever te helpen bij het uitvoeren van allerlei praktische, logistieke zaken rond de verkoop en transport van de goederen. 

Wat staat er in de LD-voorwaarden?

Door de verwijzing naar de LD-voorwaarden zijn de verplichtingen en aansprakelijkheid van de logistiek dienstverlener respectievelijk de opdrachtgever vastgelegd. Zo is de aansprakelijkheid van de logistiek dienstverlener voor vermiste of beschadigde zaken binnen de LD-voorwaarden beperkt tot SDR 8,33 per kilo, met een maximum van € 453.780,- per schadeoorzaak. De aansprakelijkheid van de logistiek dienstverlener voor niet-correct of niet op tijd verrichte werkzaamheden bedraagt maximaal € 681,- per gebeurtenis. Partijen kunnen ervoor kiezen afwijkende afspraken maken te maken over deze maximale aansprakelijkheid. In de LD-voorwaarden is gekozen voor deze bedragen, omdat deze aansluiten op de limieten uit het CMR-verdrag.  Kiest u voor afwijkende bedragen dan moet de logistiek dienstverlener dit aan zijn verzekeraar doorgeven, zodat deze de dekking van de polis kan aanpassen.

Andersom is ook de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor het niet-nakomen van zijn verplichtingen tegenover de dienstverlener beperkt tot een schriftelijk overeengekomen bedrag of anders € 681,- per gebeurtenis. De verplichtingen van de opdrachtgever betreffen tijdig verstrekken van (aanvullende) informatie over de zaken en hun behandeling, respectievelijk het op de juiste plaats, tijd en wijze de zaken ter beschikking stellen. 

Zoals te doen gebruikelijk in het vervoer en logistiek is de verjaring van vorderingen uit de LD overeenkomst ten hoogste één jaar. Andere onderwerpen die in de LD-voorwaarden zijn geregeld zijn betalingsvoorwaarden (onder andere een betalingstermijn van 14 dagen en verbod om te verrekenen). De regeling voor retentierecht en pandrecht is belangrijk in geval van liquiditeitsproblemen van de opdrachtgever.

Het eenvoudigste is om gebruik te maken van het model voor de LD-overeenkomst, dat achterin de voorwaarden als bijlage is opgenomen. In deze overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt verwezen naar de LD- voorwaarden. 

Nieuwe bepalingen

a. Garantiebepaling inzake Markttoezicht

De Markttoezichtverordening[2] is half 2021 in werking getreden. Het doel van deze verordening is om consumenten te beschermen tegen onveilige goederen, die van buiten de EU worden geïmporteerd. In de Europese Unie dienen bedrijven zich aan tal van kwaliteitseisen te houden voor de producten, die zij produceren en verkopen. Hiermee zorgt de EU tevens dat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd op de interne markt. 

Om de Markttoezichtverordening te kunnen handhaven en dus te controleren of er door import toch onveilige producten op de markt komen, heeft  de Europese wetgever het begrip ‘marktdeelnemer’ geïntroduceerd. Deze marktdeelnemer kan door de douane en inspecties worden aangesproken voor het op de markt brengen van onveilige producten. 

Marktdeelnemer is in principe natuurlijk de importeur. Echter, bij gebreke van een in de EU gevestigde importeur bepaalt de verordening, wie er op Europees grondgebied marktdeelnemer is en dus aan te spreken is op het verkopen en verhandelen van onveilige producten. Als de fabrikant of importeur zich niet op Europees grondgebied bevindt kan uiteindelijk ook de logistieke dienstverlener als verantwoordelijke (‘marktdeelnemer’) worden aangewezen. Met name bij ‘dropshipping’ lopen logistiek dienstverleners dit risico. De gevolgen van het zijn van marktdeelnemer kunnen kostbaar zijn. De marktdeelnemer kan zelfs worden gedwongen om producten van de markt te halen of terug te halen. 

Artikel 6 en 7 van de LD-voorwaarden bieden de logistiek dienstverlener bescherming in deze situatie. Artikel 6 bevat een garantiebepaling waarin de opdrachtgever garandeert een partij te benoemen die als marktdeelnemer in de zin van de verordening kwalificeert. Ook wijzigingen ten aanzien van deze partij moeten onverwijld met de logistiek dienstverlener worden gedeeld. De modelovereenkomst biedt in artikel 6 ruimte om de gegevens van de marktdeelnemer te registreren. Deze gegevens moeten compleet zijn, alleen een bedrijfsnaam is niet genoeg! 

Artikel 7 lid 5 van de LD-voorwaarden roept een aansprakelijkheid in het leven voor de opdrachtgever die de garantiebepaling van artikel 6 schendt. 

b. Bepaling inzake verzekering gewijzigd

Eén van de bijkomende diensten die een logistiek dienstverlener aanbiedt, is de mogelijkheid om de goederen van de opdrachtgever te verzekeren. Partijen die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op de levering van een goed of dienst (zoals reisbureaus en autoverhuurbedrijven), zijn onder voorwaarden vrijgesteld van de vergunningplicht. Echter, door een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie[3] is deze mogelijkheid op losse schroeven komen te staan. Het Hof van Justitie schakelt dienstverleners die naast hun gewone dienstverlening een verzekering aanbieden gelijk aan een verzekeringstussenpersoon. Een verzekeringstussenpersoon is vergunningsplichtig en dient daarvoor aan vereisten van vakbekwaamheid te voldoen. 

Op de website van AFM[4] is de vrijstelling van de vergunningplicht voor partijen die bemiddelen in verzekeringen in aanvulling op de levering van een goed of dienst op het moment van publicatie van dit artikel nog intact. Contact met het AFM leert, dat er nagedacht wordt hoe hier mee om te gaan. Hierop vooruitlopend heeft de Stichting Vervoeradres de clausule over deze bijkomende dienst ( het oude artikel 3 lid 7 van de PD voorwaarden) niet meer overgenomen in de LD voorwaarden.

Dit neemt niet weg, dat wij van harte aanbevelen om de goederen wel te verzekeren. Op welke wijze deze verzekering in de nabije toekomst afgesloten kan worden, is op dit moment helaas nog niet duidelijk.

                       
Voetnoten
 

[1] Niet te verwarren met de PD-voorwaarden van TLN uit het jaar 2000

[2] Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169)]

[3] In een uitspraak [2 HvJ EU 29 september 2022, C-633/20, ECLI:EU:C:2022:733 (TC Medical Air Ambulance Agency)] heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat het begrip “verzekeringstussenpersoon” [3 zoals genoemd Artikel 2, punten 3 en 5, van richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling, zoals gewijzigd bij richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014, en artikel 2, lid 1, punten 1, 3 en 8, van richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie, zoals gewijzigd bij richtlijn (EU) 2018/411 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018] zo moet worden uitgelegd dat hieronder partijen kunnen vallen die in aanvulling op een goed of dienst bemiddelen in verzekeringen.

[4] https://www.afm.nl/nl-nl/sector/themas/belangrijke-europese-wet--en-regelgeving/idd/vrijstelling-en-vergunningplicht---idd


 

                          
    

   h1, h2, h3, h4, h5 { font-weight: bold !important; } h1, h2, h3 { font-size: 18px !important; } h4, h5 { font-size: 16px !important; } Print Friendly and PDF
   Nieuwe LD-voorwaarden vervangen PD-voorwaarden
   mr. Shari Touw, juridisch adviseur evofenedex 30 maart 2023


   Deel deze post
   ArchiEF

   Per 1 januari 2024: Niet meer standaard vijf jaar voor navorderingen