Disclaimer

De website van de Stichting vervoeradres heeft als doel 1) het verstrekken van informatie over Stichting vervoeradres en haar activiteiten; 2) het informeren over vervoerrecht.
De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld. Stichting vervoeradres kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. Stichting vervoeradres aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Voorzover bij teksten een auteur staat vermeld, dient u ervan uit te gaan dat de tekst de mening van de auteur vertegenwoordigt. Stichting vervoeradres benadrukt dat de inhoud van deze teksten niet noodzakelijkerwijs de mening van de stichting vertegenwoordigt.

Auteursrecht
De website is eigendom van Stichting vervoeradres. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, de tekst, de vormgeving, de beelden en geluiden, behoren toe aan Stichting vervoeradres. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting vervoeradres worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan.

E-mail
De informatie verzonden in het e-mailbericht waarin naar deze disclaimer wordt verwezen, is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzender, niet toegestaan. De verzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. De verzender kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopie├źn te verwijderen en te vernietigen.

Privacy
Voor Stichting vervoeradres is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website is er op gericht om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. Het navolgende privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van deze website:
Wij verstrekken geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat wij derden inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het versturen van bestellingen. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als wij dat doen. Indien u via de website bestellingen met behulp van uw creditcard of een andere betaalkaart plaatst, geven wij de kaartgegevens door aan de bank of creditcardmaatschappij ter autorisatie van de transactie en de uiteindelijke betaling.

De informatie die door Stichting vervoeradres tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld (door middel van cookies), worden door Stichting vervoeradres aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van de websites. Buiten het gebruik van cookies onthouden we ons van het automatisch registreren van gegevens of van het verzamelen van gegevens met uitzondering van de informatie die u specifiek aan ons verstrekt. U kunt uw computer browser zo instellen dat cookies worden geweigerd, maar deze raakt daardoor wellicht de toegang tot bepaalde delen van de website kwijt. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van Stichting vervoeradres wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen (info@beurtvaartadres.nl) met het verzoek tot verwijderen van uw gegevens.