SVA Kennisbank thema SVA Deelmarkt voorwaarden

Motorvoertuigenvervoer

SVA-voorwaarden helpen logistiek dienstverleners bij het maken van een optimaal contract.

home  / SVA deelmarkt voorwaarden / motorvoertuigenvervoer

SVA ALGEMENE VERVOERCONDITIES MOTORVOERTUIGEN

TOELICHTING

De koper van een (nieuw) motorvoertuig wenst een onbeschadigd exemplaar te ontvangen. Helaas zijn motorvoertuigen kwetsbaar en geschiedt het transport in de open lucht. Daarom bevat de AVCM een gedetailleerde schaderegeling. Daarin staat duidelijk aangegeven welke schadesoorten tot aansprakelijkheid leiden. De aansprakelijkheid van de vervoerder is in de AVCM een soort risicoaansprakelijkheid en ook de aansprakelijkheidslimiet is verhoogd.

Speciale vrachtbrief

Voor het vervoer van AVCM heeft de Stichting Vervoeradres een aparte vrachtbrief ontwikkeld, waarop een tekening van een auto staat. Op deze tekening kan de vervoerder (lak)beschadigingen aan het begin van de rit aangeven. Op de vrachtbrief staat ook de verhoogde aansprakelijkheidslimiet vermeld.

AVCM definieert transportschade

De AVCM bepaalt dat de vervoerder zich niet mag beroepen op vervoerdersovermacht. Daar staat tegenover dat hij niet aansprakelijk is voor schade aan het motorvoertuig tot een tussen partijen nader overeen te komen franchisebedrag. In de toelichting bij art. 7 AVCM staat beschreven wat onder ‘transportschade’ moet worden verstaan: krassen, lakbeschadigingen, deuken enzovoort. Daarbijgelden nadere bepalingen. Bij ‘krassen’ bijvoorbeeld, vallen niet onder het begrip ‘transportschade’: “1. fijne krassen, die door partijen verwijderd kunnen worden en 2. krassen ontstaan door fabrieksfouten”. Voor het complete overzicht van ‘transportschade’ verwijzen wij u graag naar de tekst van de AVCM.

Afwijkende definities

In de definities van de algemene voorwaarden voor het vervoer van motorvoertuigen zijn enkele van de AVC afwijkende definities opgenomen. De meest opvallende:

 • Accessoires: toegevoegde uitrustingsstukken al dan niet gemonteerd, waaronder ten minste een reservewiel, een krik en een gereedschapset.

 • Afzender: uitsluitend de contractuele wederpartij van de vervoerder, ongeacht de afzender die op de vrachtbrief vermeld staat.

 • Inontvangstneming: als de vervoerder het motorvoertuig met de vrachtbrief aanneemt.

 • Aflevering: als de geadresseerde het motovoertuig met de vrachtbrief aanneemt.

 • Schade: het financiële nadeel als gevolg van verliezen van en materiële schade aan het motorvoertuig, inclusief sleepkosten en andere transportkosten. Ook valt onder schade de eventuele waardevermindering van het motorvoertuig na reparatie en eventuele expertisekosten.

Aanvullende bepalingen

Aanvullende bepalingen van de AVCM op de AVC zijn onder andere:

 • De afzender dient op de vrachtbrief de accessoires bij het motorvoertuig te vermelden. 

 • De vervoerder moet mede voor de afzender een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en eventueel een afschrift van de polis overhandigen.

 • De vervoerder dient bij inontvangstneming het motorvoertuig te controleren, behalve de onderzijde. Ook dient hij te controleren of de op de vrachtbrief vermelde accessoires aanwezig zijn. De controle beperkt zich tot het vaststellen van schade die duidelijk met het oog waarneembaar is.

 •  De vervoerder moet het motorvoertuig uiterlijk binnen twee werkdagen afleveren. Ook dient de vervoerder te wachten, totdat de geadresseerde bij aflevering het motorvoertuig voldoende heeft gecontroleerd.

 • In tegenstelling tot de AVC kan de vervoerder zich onder de AVCM niet beroepen op overmacht. Overmacht is in de AVCM omschreven als: “omstandigheden voor zover een zorgvuldig vervoerder deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.” Met andere woorden: de vervoerder heeft een zogenoemde risicoaansprakelijkheid. Tegelijkertijd is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van het motorvoertuig. Bovendien geeft de AVCM aan vervoerpartijen de mogelijkheid een franchisebedrag per vervoerd motorvoertuig af te spreken, dat de aansprakelijkheid van de vervoerder verder beperkt.

 • Zoals gezegd dienen vervoerder bij inontvangstneming en geadresseerde bij aflevering te controleren op schade. Omdat juist motorvoertuigen schadegevoelig zijn, en deze schade direct de waarde vermindert (met name bij nieuwe auto’s), staat in de AVCM beschreven tot hoever je van schade kunt vermoeden dat die tijdens het transport is ontstaan. Het gaat om de beschrijving van de volgende schadesoorten: krassen, lakbeschadigingen, deuken, glas, verontreinigingen binnenzijde auto, ontbreken van standaarduitrusting in de auto, overige.

 •  Ten slotte bevat de AVCM nog bepalingen voor de schadeafhandeling. Bij reparaties tot € 182,- exclusief btw per motorvoertuig zal de afzender voor reparatie zorg dragen. Bij reparaties van meer dan € 182,- en bij waardevermindering van het motorvoertuig zal de vervoerder de schade voorleggen aan verzekeraars. In dat geval hebben de vervoerder en de verzekeraar het recht van expertise. De uitkomst van de expertise is bindend voor alle partijen. Het nominale bedrag van de reparatiekostenlimiet kan de vervoerder elk jaar herzien en meedelen aan de afzender.