SVA Kennisbank thema Schade

Schade claimen

home  /  thema schade  schade claimen


Wat kunt u doen om schade te claimen? 

Op deze pagina behandelen wij de volgende onderwerpen:

 1. Bij wie kunt u schade claimen?
 2. Beperkte aansprakelijkheid
 3. Verzekeren tegen transportschade
 4. Dossieropbouw 


Vrachtplatforms

Een aantal verzekeraars heeft aangegeven, geen vertrouwen te hebben in “openbare” vrachtplatforms. Er doen zich zoveel onregelmatigheden voor bij de deelnemende vervoerders, dat deze verzekeraars geen dekking meer geven voor vervoersopdrachten via “openbare” vrachtplatforms. Ook in raamovereenkomsten wordt deze mogelijkheid vaak uitgesloten. 1. Schade claimen

Als de bestelling beschadigd is of te laat wordt bezorgd, kan de ladingbelanghebbende schade claimen. Zowel de geadresseerde als de afzender kunnen een claim stellen onder de vervoerovereenkomst. Door de vrachtbrief (onder voorbehoud) te tekenen voor ontvangst treedt de geadresseerde toe tot de vervoerovereenkomst. 

Indien de geadresseerde tevens de koper is van de goederen, dan kan hij ervoor kiezen om te claimen bij de verkoper onder de koopovereenkomst. 

Claimen bij de vervoerder wordt in gang gezet, doordat afzender of geadresseerde de vervoerder aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen. De vervoerder zal alleen aansprakelijkheid accepteren als de schade tijdens het transport is ontstaan. Bijvoorbeeld door een verkeerde temperatuur bij geconditioneerd transport. Of door breuk als de chauffeur tijdens de rit een manoeuvre heeft gemaakt en de colli in de wagen als gevolg daarvan zijn verschoven of omgevallen.

De vervoerder kan de aansprakelijkheid afwijzen. In dat geval zal de eiser moeten aantonen dat de schade is ontstaan in de periode dat de vervoerder verantwoordelijk was voor de goederen, namelijk vanaf het moment van inontvangstneming tot het moment van aflevering.

2. Beperkte aansprakelijkheid

De vervoerder wordt in het nationale recht én in het internationale recht beschermd tegen hoge schadeclaims. De verdiensten van een vervoerder worden bepaald door gewicht en volume van de lading maal de afstand die hij moet afleggen. De waarde van de goederen staat los van de vrachtprijs, die de vervoerder  bij zijn opdrachtgever in rekening brengt. Een schadeclaim op basis van de waarde van de goederen is niet op te brengen door een vervoerder en kan tot het faillissement van de vervoerder leiden. Daarom is de aansprakelijkheid beperkt tot een limiet. Alleen in het geval de vervoerder opzettelijk de schade heeft veroorzaakt, zoals bij diefstal, wordt de limiet doorbroken. In dat (zeldzame) geval dient de vervoerder alle schade te vergoeden. zie ook bij Aansprakelijkheid vervoerder onder 6. Diefstal.

De schade, die de vervoerder vergoedt, bestaat in principe uit de waardevermindering van de goederen voor zover dit bedrag niet boven de limiet uit komt. De limiet voor binnenlands vervoer bedraagt €3,40 per kilo. Bij grensoverschrijdend vervoer is de limiet 8,33 SDR (= rond €10,00).

Let op: De vervoerder is geen vergoeding verschuldigd voor gevolgschade, ook wel genoemd indirecte schade.

3. Verzekeren tegen transportschade

De vervoerder verzekert zich tegen zijn aansprakelijkheid met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

De afzender doet er verstandig aan om een goederentransportverzekering af te sluiten, als de waarde van de goederen boven de hierboven genoemde limieten komt. Deze verzekeringen worden ook op de websites van de grote pakketvervoerders aangeboden. 

Over verzekeringen in de logistiek kunt u hier verder lezen.

4. Dossieropbouw

Zodra er schade geclaimd is, doet de vervoerder er verstandig aan om de verzekeringsadviseur te informeren. Hij informeert de verzekeraar. De schade- behandelaar van de verzekeraar legt een dossier aan. De verzekerde doet er verstandig aan ook een dossier bij te houden. Hoe bouwt u als vervoerder, afzender of ontvanger een goed schadedossier op? U verzamelt zo veel mogelijk informatie over de gebeurtenis. Dat kunnen documenten zijn, maar ook direct onderzoek naar feiten is van belang, bijvoorbeeld via sporenonderzoek, getuigenissen of foto’s.

Deze informatie neemt u op in uw schadedossier:

 1. Documenten: vrachtbrief, paklijst, factuur, correspondentie over de vrachtorder.
 2. Informatie over de polis:
  1. Onder welke polis valt de schade? 
  2. Is de schade gedekt? Zo ja: volledig of is er een limiet? 
  3. Is er een verhoogd eigen risico: ja/nee (G23)? 
 3. Gegevens van betrokken partijen: afzender, geadresseerde, ladingbelanghebbende (op grond van verkoopcondities), ladingverzekeraar, laadadres, losadres, ladingexpert.
 4. Informatie over de vervoersketen
  1. Wie is de hoofdvervoerder?
  2. Wie is (zijn) de ondervervoerder(s)?
  3. Wie is (zijn) hun verzekeraar(s)? 
 5. Informatie over het traject: laaddatum, losdatum, traject per vervoerder. 
 6. Informatie over de schade:
  1. schadedatum, aard van de schade
  2. schadeclaim, schade op basis van afzend-/ aankomstwaarde, 
  3. het brutogewicht van de beschadigde/ verloren goederen,
  4. foto’s.
 7. Informatie over de procedure: de datum van een schriftelijke vordering, de datum van een eventuele afwijzing.  


Kennisbank thema de vrachtbrief

Vrachtbrief is wettelijk verplicht

home / thema vrachtbriefvrachtbrief / Toelichting op het gebruik van de vrachtbrief / vrachtbrief is wettelijk verplicht