SVA Kennisbank thema Schade

Aansprakelijkheid vervoerder

home  /  thema schade  /   aansprakelijkheid vervoerder


Wanneer is de vervoerder (beperkt) aansprakelijk? 

Op deze pagina behandelen wij de volgende onderwerpen:

 1. Aansprakelijkheid vervoerder
 2. Voorbehoud maken
 3. Beperkte aansprakelijkheid
 4. Overmacht 
 5. Bijzondere risico's 
 6. Diefstal (inside job) 
 7. Volledige aansprakelijk (doorbraak limiet) 
 8. Paardesprong 
 9. Verjaring 

1. Aansprakelijkheid

Door het sluiten van een vervoerovereenkomst gaan afzender en vervoerder verplichtingen aan jegens elkaar. De afzender geeft de vervoerder opdracht om bepaalde goederen te vervoeren en de vervoerder zorgt dat er een vrachtwagen plus chauffeur beschikbaar is om deze opdracht uit te voeren.

De opdracht tot vervoer wordt neergelegd in de vrachtbrief. In de vrachtbrief staat minimaal om welke goederen het gaat, waar en wanneer de goederen opgehaald moeten worden en waarheen de goederen gebracht moeten worden. 

Goed erin, goed eruit

Kort gezegd neemt de vervoerder de verplichting op zich om de goederen van de plaats van afladen tot de plaats van aflevering te vervoeren. De vervoerder dient onderweg zorgvuldig om te gaan met de goederen, zodat de goederen heelhuids afgeleverd worden bij de ontvanger.

Als de ontvanger constateert, dat de goederen of hun verpakking beschadigd zijn of niet compleet, dan is er sprake van schade. De vervoerder is hiervoor aansprakelijk.

Ook voor te late aflevering (vertraging) is de vervoerder aansprakelijk. Zie Soorten schade.

2. Voorbehoud maken

Op het moment dat de vervoerder de goederen in ontvangst neemt, dient hij de goederen te inspecteren. 

De vervoerder (zijn chauffeur) moet op de vrachtbrief een voorbehoud maken als:

 • de goederen of hun verpakking beschadigd eruit zien
 • als het aantal colli niet klopt met het aantal dat op de vrachtbrief vermeld staat
 • als hij niet de gelegenheid krijgt om de lading te inspecteren.
3. Beperkte aansprakelijkheid

De vervoerder is aansprakelijk voor de schade, die ontstaat door het niet correct uitvoeren van de vervoersopdracht. Echter, de wetgever heeft bepaald dat de vervoerder in veel gevallen zijn aansprakelijkheid mag beperken. De beperking bestaat uit twee delen: 

 • de vervoerder hoeft alleen schade aan de goederen en bijkomende kosten te vergoeden.
 • de vervoerder hoeft de schade alleen te vergoeden tot een vast bedrag per kilogram, berekend op basis van het gewicht dat op de vrachtbrief vermeld staat.

Het vaste bedrag per kilogram wordt 'limiet' genoemd. Voor binnenlands vervoer is dat de AVC-limiet van €3,40 en voor CMR-vervoer is dat SDR8,33 (omgerekend rond de €10,=)

De vervoerder kan zich niet beroepen op beperkte aansprakelijkheid als de schade of het verlies ontstaan zijn door opzet of door bewuste roekeloosheid.

4. Overmacht

De vervoerder is niet aansprakelijk als hij zich kan beroepen op overmacht. Van overmacht is sprake als er omstandigheden zijn die een zorgvuldige vervoerder niet kon vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

In de Nederlandse rechtspraak wordt een beroep op overmacht vrijwel nooit gehonoreerd. Om een geslaagd beroep te doen op overmacht, dient de vervoerder aan te tonen, dat hij of diens chauffeur ALLE  in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van een zorgvuldig vervoerder te vergen maatregelen heeft genomen om de schade of verlies van de lading te voorkomen. 


5. Bijzondere risico's

Als de schade aan de goederen is veroorzaakt door omstandigheden die niet voor rekening van de vervoerder komen, dan is hij niet aansprakelijk.

Het gaat om omstandigheden die genoemd staan in de AVC, het Burgerlijk Wetboek of in het CMR Verdrag. Als de vervoerder aansprakelijk gesteld wordt, kan hij zich beroepen op deze omstandigheden. Hij dient dan te bewijzen, dat de schade mogelijk door deze omstandigheden is veroorzaakt. Vervolgens kan de partij, die schadevergoeding eist, daar tegenover bewijs leveren dat de schade op een andere wijze is ontstaan.

Een korte opsomming van de omstandigheden genoemd in artikel 11 AVC, artikel 8:1099 BW resp. artikel 17 CMR. 

 • onoverdekt voertuig, als dat is overeengekomen
 • gebrekkige verpakking
 • laden, stuwen, lossen door of namens de afzender
 • aard van de goederen (bijvoorbeeld: glas is breekbaar)
 • goederen die gevoelig zijn voor temperatuur of vocht
 • levende dieren
 • ontbreken van of fout in adressering of etikettering 

​6. Diefstal (inside job)

Zoals hierboven aangegeven -> 3. Beperkte aansprakelijkheid mag de vervoerder zich beroepen op de AVC-limiet​ respectievelijk de CMR-limiet. Dat mag de vervoerder niet indien de aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid.

Diefstal is het opzettelijk ontvreemden van andermans goederen. Als de vervoerder zelf de diefstal pleegt, dan is hij uiteraard volledig aansprakelijk voor alle schade en andere kosten.'

Als de diefstal is gepleegd door de chauffeur of een andere ondergeschikte respectievelijk hulppersoon, dan gelden er andere regels voor binnenlands resp. internationaal vervoer.


Binnenlands vervoer

Als de goederen tijdens het transport worden gestolen door een ondergeschikte of door een hulppersoon, dan kan de vervoerder zich beroepen op de beperkte aansprakelijkheidslimiet van€3,40.

Op grond van art. 8:1108 BW komt de vervoerder alleen dan geen beroep toe op de limiet, wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder zélf. Een soortgelijke bepaling is opgenomen in artikel 10 lid 2 AVC.

CMR-vervoer

Onder CMR heeft de vervoerder niet het recht om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken als de diefstal is gepleegd door een ondergeschikte of een andere persoon, die voor hem werkte. 


7.Volledige aansprakelijkheid (doorbraak limiet)

De vervoerder kan zich niet beroepen op de aansprakelijkheidslimiet uit AVC of CMR als hij de schade met opzet of door bewuste roekeloosheid heeft veroorzaakt.

Het begrip 'bewuste roekeloosheid' betekent dat de vervoerder niet de opzet heeft om schade te veroorzaken, maar dat hij zich zodanig gedraagt dat hij had kunnen weten dat er schade uit dat gedrag zou ontstaan. Bijvoorbeeld: met ijzel op volle snelheid de hoek om rijden.

De Nederlandse rechter legt het begrip 'bewuste roekeloosheid' zodanig uit, dat er in vrijwel geen enkel geval sprake is van bewuste roekeloosheid. In een aantal andere landen interpreteren rechters dit anders.

8. Paardensprong

De belanghebbende bij goederen zal graag zijn schade verhalen. Als hij niet of maar gedeeltelijk bij de vervoerder verhaal krijgt, zal hij op zoek gaan naar een andere partij om aansprakelijk te stellen. Dit wordt een paardensprong genoemd, omdat hij over de contractueel aansprakelijke vervoerder heen springt en hij een ander aansprakelijk stelt  wegens onrechtmatige daad. 

Een derde partij mag zich hiertegen verweren onder verwijzing naar AVC, BW of CMR.  Dus als de chauffeur aansprakelijk wordt gesteld voor de schade, dan kan hij zich beroepen op elke beperking of ontheffing van aansprakelijkheid waarop de vervoerder een beroep kan doen. 

9. Verjaring

De vordering wegens schade onstaan door het niet nakomen van de vervoerovereenkomst heeft een korte verjaringstermijn. In principe verjaart de mogelijkheid om de vervoerder aansprakelijk te stellen na één jaar. Bij CMR-vervoer is deze termijn in het geval van opzet verlengd tot drie jaar.Disclaimer

De informatie op deze en andere pagina's van de website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over juridische bepalingen rond het wegvervoer van goederen. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Stichting Vervoeradres kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. 

Mocht u de informatie niet begrijpen of meer willen weten, neemt u dan contact op via info@sva.nl.  

 


Kennisbank thema de vrachtbrief

Vrachtbrief is wettelijk verplicht

home / thema vrachtbriefvrachtbrief / Toelichting op het gebruik van de vrachtbrief / vrachtbrief is wettelijk verplicht