Kennisbank thema Verzekeringen

7. Hoe ziet de verzekeringsmarkt eruit?

home  / Verzekeringen / praktijkboek over verzekeringen in de logistiek / 7. Hoe ziet de verzekeringsmarkt eruit?

In dit hoofdstuk leest u over de spelers op de verzekeringsmarkt en hoe verzekeraars en tussenpersonen onderling zaken doen.

7.1 Marktpartijen

Behalve verzekeringsmaatschappijen zijn er op de verzekerings- markt ook veel adviseurs actief. Sommige adviseurs combineren taken, ze zijn bijvoorbeeld agent en makelaar tegelijk.

 • Verzekeraar

  • Een NV of onderlinge waarborgmaatschappij die verzekeringen sluit voor eigen rekening en risico. Het is overigens gebruikelijk dat verzekeraars een deel van dit risico zelf weer herverzekeren op de internationale herverzekeringsmarkt.

 • Volmachtbedrijf of gevolmachtigd agent

  • Een bedrijf dat verzekeringen sluit namens en voor rekening van een verzekeraar. Dit kan een zelfstandig bedrijf zijn of een zusteronderneming van een assurantiemakelaarsbedrijf.

 • Assurantiemakelaar

  • Een bedrijf dat bemiddelt bij het sluiten van verzekeringen tussen verzekeringnemer en verzekeraar op de assurantiebeurzen. Kenmerkend voor de makelaar is dat hij de voorwaarden van verzekering in overleg met de verzekeringnemer opstelt en deze dan voor akkoord voorlegt aan de verzekeraar.

 • Assurantietussenpersoon

  • Een bedrijf dat bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen tussen verzekeringnemer en verzekeraar in de provinciale (particuliere/mkb-) markt.

Deze marktpartijen zijn georganiseerd in de volgende organisaties

1. Verbond van Verzekeraars

Een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden vertegenwoordigen samen meer dan 95% van de verzekeringsmarkt.

2. Adfiz

De branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. De vereniging heeft ongeveer 1.100 leden die samen ruim 1.400 vestigingen hebben.

3. Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA)

Behartigt de belangen van gevolmachtigde assurantie- bedrijven. De NVGA vertegenwoordigt kantoren die verantwoordelijk zijn voor een marktaandeel van bijna 14% (2010) aan premievolume schadeverzekeringen.

4. Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

Een organisatie van beursmakelaars in assurantiën en verzekeraars, die actief zijn in de verzekeringsmarkt van industriële en commerciële risico’s. 


7.2 Nederlandse verzekeringsmarkt

Co-assurantiemarkt

Co-assurantie betekent dat twee of (veel) meer verzekeraars verzekeringsdekking aanbieden. Zo’n verzekering wordt afgesloten met behulp van een assurantiemakelaar, die de belangen van de verzekeringnemer behartigt.

Die assurantiemakelaar, ook wel beursmakelaar genoemd, werkt met standaardbeurspolissen of door hemzelf ontwikkelde polissen. De makelaar biedt de polis ‘ter ondertekening’ aan de verzekeraars aan. Vroeger ging dat via de Assurantiebeurs in Rotterdam of Amsterdam en omvatte de co-assurantiemarkt alleen deze twee steden. Nu deze beurzen gesloten zijn, gebeurt de aanbieding en ondertekening vooral via het elektronische Assurantie Beurs Systeem, (e-ABS). Een assurantiemakelaar inschakelen is vooral zinvol als u speci eke goederen of een groot volume aan goederen moet verzekeren. Ook als het gaat om aanzienlijke en gecompliceerde (aansprakelijkheids)risico’s kan een assurantiemakelaar nuttig zijn. 

Geschiedenis van de Assurantiebeurzen

Assurantiebeurzen ontstonden op centrale plaatsen waar handel werd gedreven. Kopers en verkopers, die veel geld investeerden in goederen, kregen vanwege de grote risico's bij het transport van die goederen behoefte aan een verzekering. Aanvankelijk waren het dan ook de goederenmakelaars en groothandelaren die, op grond van een volmacht van een maatschappij, een dekking voor goederen en voorraden verzorgden.

De eerste beurzen ontstonden in de 16e eeuw in Italië, destijds de bakermat van de Europese handel. Daarom wordt aangenomen dat het woord ‘beurs’ is afgeleid van het latijnse ‘bursa’: geldbuidel. Vanaf de Gouden Eeuw kennen onze assurantiebeurzen in architectonisch opzicht een rijke historie, die vervlochten is met het economische wel en wee van het gebied dat later Nederland zou worden.

Beurspolissen

Op een beurspolis kunnen meerdere verzekeraars betrokken zijn. Om deel te nemen aan zo’n polis, laten verzekeraars uit heel Europa en daarbuiten zich in Nederland vertegenwoordigen door assuradeuren.

De verzekeringsvoorwaarden van een beurspolis moeten heel exact zijn samengesteld, zodat de assurantie- makelaar alle wijzigingen, aanpassingen en wensen van partijen goed kan coördineren.

Alle verzekeraars moeten het eens zijn met die voorwaarden. Daarom zijn er altijd speciale verzekerings- voorwaarden geweest voor polissen die op de beurs worden gesloten. Het bekendst zijn de Nederlandse Beurs Brand Polis (de verzekering tegen schade door brand), de Nederlandse Beurs Goederenpolis (zie 4.1.1) en de Nederlandse Beurs Casco Polis (voor de verzekering van casco's van schepen en werktuigen). Ook de MAUL-polis (zie 5.2) is een beurspolis. 

Provinciale markt

Binnen de provinciale markt verzekeren verzekeraars op basis van eigen ‘maatschappijpolissen’. Meestal sluit een assurantiepersoon een dergelijke polis voor hen af. ‘Direct writing’ is ook mogelijk: hierbij wendt de verzekeringnemer zich rechtstreeks tot de verzekeraar. De premies kunnen verschillen en ook maatwerk over de omvang van de dekking is mogelijk. De verzekeringstussenpersonen hoeven niet altijd de maatschappijpolissen van de verzekeraars te accepteren. Ook kunnen zij deze, als u doorvraagt, aanvullen met ‘eigen’ dekkingsclausules. Het is dus van belang dat de assurantie- persoon zijn weg in de transportbranche kent. 

7.3 Een goede assurantieadviseur is belangrijk

Een assurantiepersoon moet de transportbranche goed kennen. En u moet op uw assurantieadviseur kunnen vertrouwen. Als u niet goed verzekerd bent, kan u dat bij schade of verlies bij het vervoer van goederen veel geld kosten. Uw assurantiepersoon moet, net als zijn werknemers, gediplomeerd zijn. Dat wil zeggen dat hij de modules ‘Goederentransportverzekeringen’ en ‘Vervoerrecht’ van het NIBE-SVV met goed gevolg moet hebben voltooid. Heeft uw vaste tussenpersoon geen specifieke kennis van de transportbranche? Aarzelt u dan niet hem te vragen contact op te nemen met iemand die deze specifieke kennis wel bezit. 

7.4 Ondernemersorganisaties

Ondernemers en hun personeel vinden bij evofenedex en TLN een compleet assortiment aan verzekeringen en financiële producten. De producten die voor en door de leden ontwikkeld zijn, worden continue aan de marktontwikkelingen getoetst en zijn dan wel worden dus op maat gemaakt voor de sector. Het fundament onder deze productinnovatie is de specifieke kennis en ervaring van de eigen medewerkers.

Dankzij die inbreng zijn evofenedex en TLN-leden verzekerd van een unieke dekking! Maar leden profiteren ook van onder andere provisieloze verzekeringen, scherpe premies en uitstekende voorwaarden.

In dit verband willen wij u er op wijzen dat de ondernemers- organisatie evofenedex en TLN verzekeringen voor de logistieke sector aanbieden via hun respectievelijke partner evofenedex Verzekeringen BV en TLN-verzekeringen. 

Voorbeeld van het belang van een goede assurantieadviseur

Ladingdiefstal waarbij de vervoerder onvoldoende gedekt is

Een vervoerder krijgt opdracht 25 bundels tin ingots van Rotterdam naar Balve (Duitsland) te vervoeren. Tijdens het nachtelijk overstaan wordt de oplegger gestolen. De vervoerder is aansprakelijk en moet ruim € 193.000,- ophoesten. Zijn vervoerdersaansprakelijkheidsverzekeraar vergoedt slechts € 125.000,- in verband met een G23-clausule die de partijen - verzekeraar en verzekerde - hebben afgesproken. Zoals u in 5,3 heeft kunnen lezen, houdt deze clausule in dat als een complete wagenlading wordt gestolen, de verzekeraar een hoger eigen risico voor de vervoerder hanteert en bovendien de uitkering maximeert tot € 125.000,-. Meestal vindt deze maximering niet plaats als er een bepaalde beveiligingsklasse is gehanteerd. Dat had hier BV-3 moeten zijn, maar het was BV-2.

Het gevolg is dat deze vervoerder aan deze diefstal een kater van € 68.000,- overhoudt.