SVA Kennisbank thema de vrachtbrief

Moment van aflevering

home  /  thema vrachtbrief  ontvangstbewijs / moment van aflevering


Aflevering en ontvangstbewijs lopen niet altijd synchroon

Het precieze moment van aflevering onder de vervoerovereenkomst is belangrijk omdat de vervoerder tot aan de aflevering verantwoordelijk is voor de lading. Maak daarom een duidelijke afspraak over het moment van aflevering van de goederen.

Voorbeeld: Een chauffeur arriveert op de plaats van bestemming en koppelt de trailer af bij de loods. Pas de volgende dag zal de geadresseerde de trailer uitladen. De volgende dag blijkt, dat iemand de trailer ontvreemd heeft. Waren de goederen in dit geval al afgeleverd of nog niet?

Om niet in moeilijke discussies terecht te komen, of nog erger rechtszaken met een moeizaam proces van bewijsvoering over de feiten, is het devies: maak in de vervoerovereenkomst goede afspraken over het moment van aflevering van de lading. Als in de vervoerovereenkomst bepaald is, op welk moment de geadresseerde beschikking krijgt over de goederen dan is in bovenstaand voorbeeld duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de lading op het moment van de diefstal.

Afspraken, anders: feitelijke omstandigheden

De rechter oordeelt dat het moment van aflevering bepaald wordt door wat er in het contract is afgesproken, en bij gebreke van een duidelijke afspraak door wat er feitelijk is gebeurd nadat de vervoerder op de plaats van bestemming was aangekomen. Aan de hand van de soort vervoersopdracht in samenhang met wat er ter plaatse door vervoerder en geadresseerde is gedaan (of niet is gedaan) stelt de rechter vast op welk moment aflevering heeft plaatsgevonden.

Uit die feitelijke omstandigheden wordt afgeleid, of de vervoerder aan de geadresseerde de feitelijke macht over de goederen heeft overgedragen. Afleveren c.q. overdracht van de goederen is geen eenzijdige handeling van de vervoerder. De geadresseerde moet met de overdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend instemmen.

Uitdrukkelijk: de geadresseerde ondertekent de vrachtbrief voor ontvangst.

Stilzwijgend: uit het handelen van geadresseerde blijkt de instemming. Bijvoorbeeld doordat geadresseerde aanwijzingen geeft aan de vervoerder.


Lossen is niet hetzelfde als aflevering

Het moment van aflevering is ook afhankelijk van het lossen.

  • Als de  geadresseerde zorg draagt voor de lossing van de goederen ligt het moment van aflevering vóór het feitelijk lossen, want de feitelijke macht over de goederen is reeds overgedragen aan de geadresseerde voordat met de lossing wordt aangevangen.
  • Als de vervoerder zich heeft verplicht om naast het vervoer ook zorg te dragen voor de lossing, vindt het moment van de aflevering later plaats.

Voorbeeld van een geadresseerde, die de lossing doet. De chauffeur parkeert de trailer tegen het dock. De medewerkers van het magazijn lossen de wagen.

Voorbeeld van een vervoerder, die lost. Een pakketbezorger loopt met het pakje naar de voordeur en overhandigt het aan de bewoner.

Afspraak over levering

Het is dus raadzaam om het moment van aflevering - indien mogelijk - duidelijk vast te leggen in een vervoerovereenkomst. In de wet wordt namelijk niet duidelijk omschreven wat onder aflevering wordt verstaan. De wetgever stelt slechts dat er afgeleverd is op het moment dat de goederen aankomen op de plaats van bestemming, tenzij de betrokken partijen onderling anders overeenkomen.

Het beste is om in de vervoerovereenkomst of vrachtbrief precies af te spreken, wat het moment van aflevering is. Als is afgesproken dat de chauffeur moet lossen, dan is er afgeleverd op het moment dat de zending is uitgeladen. Als is afgesproken dat de geadresseerde moet lossen, dan is er afgeleverd op het moment dat de geadresseerde in staat is gesteld om te gaan uitladen, bijvoorbeeld door het overhandigen van de vrachtbrief of door het parkeren van de trailer tegen het dock van het warehouse.

Advocaat gespecialiseerd in transportrecht

Mocht er een geschil over schade of diefstal rond het moment van afleveren ontstaan, dan is het belangrijk om goed vast te leggen wat er precies is gebeurd. Is de schadeclaim hoog, dan adviseren wij om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Er is namelijk vaak over dit onderwerp geprocedeerd. Hierover kun je lezen in Weg en Wagen.