arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
arbeidsrecht chauffeurs
Arbeidsrecht chauffeurs Wet Aansprakelijkheid Schijnconstructies

Keurmerk Paychecked: Betaling van het juiste loon staat centraal

Per 1 januari 2017 is ketenaansprakelijkheid voor het loon ook van toepassing op de overeenkomsten tot vervoeren en doen vervoeren van goederen over de weg. Een opdrachtgever tot transport kan door de werknemer, die het transport uitvoert, uiteindelijk aangesproken worden voor achterstallig loon. Om die situatie te voorkomen kan de opdrachtgever aan zijn opdrachtnemer vragen om het keurmerk Paychecked te verkrijgen. In dit artikel uitleg over het keurmerk Paychecked.

1. Inleiding

Medio vorig jaar is het keurmerk PayChecked in Transport gelanceerd. Vooruitlopend op de introductie van ketenaansprakelijkheid voor het loon in de logistieke keten namen TLN en EVO het initiatief om een keurmerk te ontwikkelen. Met PayChecked in Transport kan eenvoudig aangetoond worden dat ondernemers hun medewerkers het juiste loon uitbetalen. PayChecked in Transport is in de logistieke keten een handig hulpmiddel om risico’s op ketenaansprakelijkheid te beperken en zaken doen te vergemakkelijken.

2. Wetgeving

In 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) vastgesteld. Onderdeel van de WAS is ketenaansprakelijkheid voor het loon. Ketenaansprakelijkheid is gebaseerd op een overeenkomst die een opdrachtgever met zijn opdrachtnemer heeft. In de oorspronkelijke WAS waren de overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg en de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg niet opgenomen. Per 1 januari 2017 is ketenaansprakelijkheid voor het loon ook van toepassing op de overeenkomsten tot vervoeren en doen vervoeren van goederen over de weg.

3. Ketenaansprakelijkheid

Ketenaansprakelijkheid voor het loon heeft tot gevolg dat medewerkers een loonvordering in kunnen stellen bij een opdrachtgever. Een opdrachtgever in de logistieke keten zal daardoor zekerheid willen hebben dat de opdrachtnemer die wordt ingeschakeld het juiste loon uitbetaalt. In de memorie van toelichting van de WAS is opgenomen dat bedrijven met een keurmerk kunnen aantonen dat ze voldoen aan de eisen die worden gesteld in de WAS. In de logistieke keten is een keurmerk de oplossing om onnodige extra administratieve lasten te voorkomen. Opdrachtgevers kunnen aan het keurmerk immers direct zien of hun opdrachtnemers het juiste loon uitbetalen.

Eind 2015 hebben verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland het initiatief genomen om het keurmerk PayChecked in Transport te ontwikkelen. Het keurmerk maakt het een stuk eenvoudiger om in de logistieke keten efficiënt en flexibel met elkaar zaken te doen. Over het algemeen is de logistieke keten complex en heeft een opdrachtgever / verlader meerdere vervoerders. Omgekeerd hebben opdrachtnemers / vervoerders vaak weer meerdere opdrachtgevers. Om te kunnen aantonen dat opdrachtnemers het juiste loon uitbetalen moeten opdrachtgevers controles uitvoeren. Dit zou een forse administratieve last met zich meebrengen. Met PayChecked in Transport wordt een onderneming gecontroleerd op juiste loonuitbetaling. Als keurmerkhouder kan je dus in één keer bij al je opdrachtgevers aantonen dat je het juiste loon uitbetaalt. De transportsector heeft naar aanleiding van de WAS als enige sector het voortouw genomen om een keurmerk in te richten. Daarmee loopt de transportsector voorop om aan te tonen dat medewerkers het juiste loon krijgen.

4. Hoe gaat het in zijn werk

Zowel verladers als vervoerders hebben baat bij het gebruik van PayChecked in Transport. Echter, alleen bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg komen in aanmerking om het keurmerk te krijgen. Dat betekent dat alleen in Nederland gevestigde ondernemingen die beschikken over een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg het keurmerk kunnen krijgen.

De Stichting Paychecked in transport heeft op zijn website een vrij toegankelijk register van bedrijven met keurmerk en bedrijven die zich hebben aangemeld voor het onderzoek. Het register vindt u hier: Paychecked register. Opdrachtgevers kunnen eenvoudig in het register controleren welke bedrijven het keurmerk hebben of een aanvraag voor het keurmerk hebben lopen. Als een onderneming zich heeft aangemeld bij de Stichting PayChecked in Transport wordt de onderneming eenmalig 6 maanden lang vermeld in het register. Voorafgaand aan vermelding controleert het secretariaat de basisgegevens van de onderneming (inschrijving KvK, NIWO-nr etc.). Na registratie als aangemelde onderneming kan het keurmerk behaald worden. Een deelnemende onderneming dient zelf één van de vier (1) toegelaten inspectie-instellingen te benaderen en een afspraak te maken voor een audit. Als een audit met goed gevolg is doorlopen dan krijgt de deelnemende onderneming het keurmerk voor twee jaar.

Tijdens de audit wordt op vier onderdelen onderzocht of de onderneming aan de normen voldoet, namelijk:

  1. Eisen aan de identificatie van de onderneming;
  2. Klachtenprocedures;
  3. Contracten;
  4. Loonadministratie en naleving CAO Beroepsgoederenvervoer.

 

  1. De eisen aan de identificatie van de onderneming omvat de basiseisen die gesteld worden aan een onderneming, zoals KvK registraties, communautaire vergunning etc.
  2. Het tweede onderdeel is de aanwezigheid van een klachtenprocedure. Het gaat in dit geval om een interne klachtenprocedure die ingericht is voor het klachten over loonuitbetaling. De klachtenprocedure dient ingericht te zijn volgens het zogenaamde vier ‘O’ principe: Oorzaak, Omvang, Oplossing en Operationaliteit. Deze systematiek is erop gericht dat corrigerende maatregelen de grondoorzaak van een afwijking elimineren zodat herhaling kan worden voorkomen.
  3. Bij de controles van de contracten (vervoersovereenkomsten) is met name van belang, welke afspraken de onderneming hanteert bij het uitbesteden van de vervoersopdracht. Hierbij wordt gecontroleerd op mogelijke schijnconstructies, op de contractuele voorwaarden en op looncontroles bij de charters (ondervervoerders) die frequent worden ingezet. Van vaste charters wordt verwacht dat ze ook het keurmerk PayChecked in Transport behalen. Buitenlandse charters die geregeld worden ingezet moeten een accountantsverklaring laten opstellen waarin wordt verklaard dat zij de juiste lonen uitbetalen.
  4. Tot slot worden er looncontroles uitgevoerd. De controles op uitbetaling van het juiste loon starten bij de loonadministratie. Er wordt gecontroleerd of de juiste vergoedingen, uurlonen etc. zijn opgenomen in de loonadministratie. Aan de hand van een steekproef wordt een aantal loonstrookjes geselecteerd die in detail worden gecontroleerd.

Tijdens de audit wordt geconstateerd of een onderneming voldoet aan de door Paychecked opgestelde normen (2) of afwijkt van die normen. Afwijkingen van de normen zijn ingedeeld in rode en oranje afwijkingen. In de normen staat aangegeven, of afwijking een rode of oranje ´kaart´ oplevert. Indien er een rode afwijking is geconstateerd dan krijgt de onderneming geen keurmerk totdat deze afwijking is gecorrigeerd. Bij constatering van een oranjeafwijking krijgt de onderneming het keurmerk maar moeten er binnen 3 maanden verbeteringen worden doorgevoerd. Zijn die verbeteringen ontoereikend en blijft de afwijking bestaan dan wordt het keurmerk ingetrokken.

5. Hoe is het georganiseerd?

Het keurmerk PayChecked in Transport is ondergebracht in de onafhankelijke Stichting PayChecked in Transport. In het bestuur zitten 5 bestuursleden. Twee bestuursleden worden benoemd door EVO en twee bestuursleden door TLN. Het vijfde bestuurslid is onafhankelijk voorzitter Tjerk Kroes. Het bestuur stelt de normen en het reglement vast. Het bestuur en het secretariaat spelen geen enkele rol bij de beoordeling of ondernemingen voldoen aan de normen. Het bestuur heeft vier inspectie-instellingen aangesteld die de onafhankelijke audit uitvoeren. De inspectie-instellingen zijn geaccrediteerd op basis van de eisen in de NEN-EN-ISO/IEC 17020 of 17021. De auditors die voor de inspectie-instelling de audits uitvoeren dienen aantoonbaar over kennis van de CAO Beroepsgoederenvervoer te beschikken. In de praktijk betekent dat dat zij een cursus over de CAO Beroepsgoederenvervoer hebben gevolgd en het bijbehorende examen met goed gevolg hebben afgelegd.

Als een onderneming zich niet kan vinden in het oordeel van de inspectie-instelling dan kan in eerste instantie bezwaar aangetekend worden bij de inspectie-instelling. De geaccrediteerde inspectie-instellingen hebben allen een vastgestelde bezwarenprocedure. Blijft er na de bezwaarprocedure een verschil van inzicht bestaan dan kan er beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep (CvB) van de Stichting Paychecked. In de CvB zitten drie onafhankelijk deskundigen die het ingediende beroep zullen beoordelen. De uitslag van het beroep kan onder andere resulteren in een aanpassing van het audit-resultaat en/of uitmonden in een aanpassing van de normen en/of reglement. De CvB zal daartoe voorstellen doen aan het bestuur van PayChecked in Transport.

6. Welke garanties biedt het keurmerk?

Onder de Wet Aanpak Schijnconstructies kan een werknemer achterstallig loon vorderen bij zijn werkgever maar ook bij diens opdrachtgever. Deze opdrachtgever kan zich verweren tegen deze vordering door zich te beroepen op niet-verwijtbaarheid. Een beroep op niet-verwijtbaarheid wordt sterker als de opdrachtgever aantoont, dat hij maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van onderbetaling door zijn opdrachtnemer.

Door van zijn opdrachtnemer / vervoerder het keurmerk Paychecked te eisen komt de opdrachtgever dichterbij zijn doel: niet-verwijtbaarheid. Een andere maatregel is bijvoorbeeld om in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer contractuele bepalingen op te nemen die toezien op juiste loonuitbetaling.

Over het gebruik van een keurmerk staat in de Memorie van toelichting op de Wet Aanpak Schijnconstructies het volgende: “Als een certificaat of keurmerk toetsbaar is en waarborgen biedt voor een adequate betaling van de lonen in een keten dan zal dit keurmerk, behalve bij desalniettemin achteraf opgetreden duidelijke misstanden, in beginsel voldoende kunnen zijn voor het bepalen van niet-verwijtbaarheid.” In de Memorie van toelichting staat tevens dat een rechter te allen tijde aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval een beroep op niet-verwijtbaarheid zal beoordelen. Er wordt dan wel gesproken over uitzonderingssituaties. TLN en EVO hebben het initiatief genomen voor een sectorale invulling van dit keurmerk en bieden daarmee de ondernemingen in de logistieke keten een werkbare oplossing. Zij zijn ervan overtuigt dat het keurmerk dusdanig solide is dat het zal volstaan om niet-verwijtbaar gesteld te worden.

Inmiddels hebben ruim 100 bedrijven zich aangemeld om PayChecked in Transport te gaan behalen. Duidelijk is dat sinds de WAS ook op de vervoersovereenkomst van kracht is een aantal toonaangevende verladers PayChecked in Transport als eis stellen. Daarmee breidt PayChecked in Transport zich als een olievlek uit in de logistieke keten en is de verwachting dat het komende jaar nog veel meer bedrijven zich zullen aansluiten.

 

Voetnoten

1 Momenteel zijn dat Bureau Cicero, CROP certificering, DEKRA certification en VRO certification

2 Deze normen kunt u hier inzien: http://www.paychecked.nl/Documents/Normenset%20PayChecked%20in%20Transport%20%28versie%2012%20december%202016%29.pdf