arrow close icon-chevron-left icon-chevron-right icon-twitter icon-facebook icon-linkedin icon-zoom icon-trash icon-user icon-cart icon-search icon-chat
Thema

Opslag

Toelichting

De Algemene Opslagvoorwaarden bevatten een modelovereenkomst voor opslag. De vervoerder kan op verzoek van de afzender de goederen die hij moet vervoeren in een magazijn opslaan. Daartoe sluiten partijen een opslagovereenkomst af. Deze overeenkomst staat los van de vervoerovereenkomst, hoewel natuurlijk vaak dezelfde partijen betrokken zijn bij zowel vervoerovereenkomst als opslagovereenkomst.
 
Verschil opslag en physical distribution
 
In de opslagovereenkomst verbindt de bewaarnemer zich tegenover de bewaargever zaken in opslag te nemen. Opslag is enkel het inslaan, bewaren en uitslaan van zaken. Indien partijen behalve opslag ook andere logistieke handelingen willen afspreken, zoals herverpakking, dan is een overeenkomst van physical distribution meer op zijn plaats. Het bewijs voor inontvangstneming van de zaken heet het opslagbewijs. Dit kan een vrachtbrief of een ander document zijn waarop de datum van inontvangstneming, aantal colli, inhoud van het colli, maten, gewichten en bijzondere instructies staan.
 
Verplichtingen bewaarnemer
 
De verplichtingen van de bewaarnemer zijn een beschrijving van het proces van inbewaarneming en de verplichting om een contactpersoon aan te wijzen. Ook dient hij zijn aansprakelijkheid te verzekeren en op verzoek een afschrift van de polis te verstrekken. De bewaargever mag het magazijn betreden in aanwezigheid van de bewaarnemer. Tot slot bevatten de opslagvoorwaarden een geheimhoudingsplicht.
 
Aansprakelijkheid bewaarnemer
 
De bewaarnemer is aansprakelijk voor zaakschade, behalve als er sprake is van overmacht. Als de schade het gevolg is van lading/stuwing door de bewaargever, of van de (kwetsbare) aard van de zaken zelf, is er een omgekeerde bewijslast voor de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot € 3,40 per kilo en tot een overeengekomen totaal maximum. Als partijen geen maximumbedrag overeenkomen, is het maximum € 453.780,-.
 
Verplichtingen en aansprakelijkheid Bewaargever
 
Ook de bewaargever is verplicht te beschrijven wat noodzakelijk is om het proces van opslag goed te laten verlopen. En ook hij moet een contactpersoon aanwijzen. Als de bewaargever niet tijdig de informatie verstrekt die noodzakelijk is om de opslag goed te laten verlopen, is hij aansprakelijk voor kosten tot maximaal € 681,- (of het bedrag dat partijen afspreken). De bewaargever mag altijd (voortijdig) aflevering van de zaken vragen. Andersom mag ook de bewaarnemer eisen dat de zaken worden teruggenomen, als daartoe aanleiding is en mits hij de bewaargever een redelijke termijn geeft om de zaken op te halen.