Het CMR-verdrag

Het CMR-verdrag is een internationaal verdrag tussen Europese landen. Ook enkele landen buiten Europa zijn aangesloten bij het CMR-verdrag.

De afkorting CMR staat voor ‘Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’ (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg). Het verdrag kwam in 1956 in Genève tot stand. In 1978 werd het verdrag gewijzigd bij protocol om de SDR als eenheid in te voeren en in 2008 werd het verdrag uitgebreid met het protocol voor de elektronische vrachtbrief.

CMR regelt overeenkomsten van internationaal wegvervoer

Het CMR-verdrag is dwingend recht. Met andere woorden: wetgeving en vervoersafspraken tussen partijen die in strijd zijn met de CMR, zijn ongeldig. De CMR is automatisch van toepassing op vervoerovereenkomsten voor internationaal wegtransport, waarbij de plaats van inontvangstneming en/of de plaats van aflevering gelegen is in een lidstaat.

Daarnaast kunt u de CMR van toepassing verklaren op uw overeenkomsten van binnenlands vervoer.

Welke onderwerpen staan in de CMR?

De CMR regelt onder meer de volgende zaken uit de vervoerovereenkomst:

  • Omvang van verplichtingen van verlader en vervoerder en opvolgende vervoerders
  • Beperking van aansprakelijkheden
  • Omvang van de schadevergoeding
  • Verjaringstermijn
  • Informatieverplichtingen

Lees verder op CMR-verdrag