Nederlands vervoerrecht

Het in Nederland geldende vervoerrecht voor goederenvervoer over de weg bestaat uit een publiekrechtelijk deel, de Wet wegvervoer goederen, en een privaatrechtelijk deel, boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.

Burgerlijk Wetboek


Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is gewijd aan het vervoerrecht voor alle transportmodaliteiten (lucht, spoor, water en weg).
 
Naast algemene bepalingen voor elke vorm van transport bevat Boek 8 ook speciale bepalingen voor het goederenvervoer over de weg. 
 
De artikelen 1080 tot en met 1220 in Boek 8 bevatten bepalingen voor goederenvervoer over de weg.
 
Onderwerpen in deze artikelen zijn:
 • Algemene bepalingen voor wegvervoer
• Overeenkomst van goederenvervoer over de weg
• Verhuisovereenkomst
• Vervoer van gevaarlijke stoffen

Wet wegvervoer goederen

Per 1 januari 2010 is de Wet wegvervoer goederen (Wwg) in werking getreden. Deze wet bevat een regulering van de wegtransportsector. De volgende onderwerpen zijn in deze wet geregeld:
 • Toegang tot de markt van het binnenlands en grensoverschrijdend beroepsvervoer en het eigen vervoer voor in Nederland gevestigde vervoerders
• Toegangseisen voor het beroep van beroepsvervoerder
• Taken van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), zoals de verlening van vergunningen
• Handhaving van regels zoals rij- en rusttijdenregelgeving, beladingsvoorschriften en regelgeving over apk, cao-naleving en de vrachtbrief