Voorwaarden bedrijfsverhuizingen

 

Algemene voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB) PDF Nederlands

General conditions for commercial removals PDF Engels

Taal

Indien u een vertaling van de Nederlandse teksten gebruikt, dan adviseren wij u om in de overeenkomst vast te leggen, dat 'bij interpretatiegeschillen van de algemene voorwaarden de Nederlandse tekst als uitgangspunt dient'.

 

Toelichting

Voor binnenlandse verhuizingen zijn in het Burgerlijk Wetboek enkele bepalingen opgenomen in Boek 8 (8:1170 – 1201). Een aantal van deze bepalingen is dwingend recht. De AVB is dus een aanvulling op de wet. Voor internationaal recht bestaat zo’n regeling niet, omdat het CMR-verdrag verhuisovereenkomsten heeft uitgesloten.
 

Extra informatieverplichtingen
In de AVB is de informatieplicht van de opdrachtgever verder uitgewerkt, zodat de verhuizer zich een juist beeld kan vormen van de bedrijfsverhuizing qua volume, gewicht en de behandeling van de goederen. Ook zeer specifiek is de verplichting informatie te geven over vloerbelasting (indien van toepassing). De AVB legt ook de verplichting op emballagemateriaal binnen één maand na de verhuizing aan de verhuizer terug te zenden. Aan de extra verplichtingen is aansprakelijkheid gekoppeld voor de schade die de verhuizer lijdt bij niet-nakoming.
 

Uitstel van verhuisdatum
Een opvallende bepaling in de AVB is de regeling die geldt als de verhuizing wordt uitgesteld. De opdrachtgever moet dan eventuele extra kosten vergoeden aan de verhuizer. In tegenstelling tot de AVC, waarbij de afzender die plicht heeft, is onder de AVB de verhuizer verplicht de zaken te laden en te lossen. Bovendien dient de verhuizer – als dat schriftelijk is afgesproken – de zaken uit elkaar te nemen en/of in te pakken en op de plaats van bestemming weer uit te pakken en/of in elkaar te zetten.
 

Verzekering
De verhuizer is verplicht op verzoek van de opdrachtgever een afzonderlijke verzekering af te sluiten voor de risico’s waarvoor de bedrijfsverhuizer niet aansprakelijk is. De premie mag hij aan de opdrachtgever doorberekenen. De bedrijfsverhuizer vrijwaart de opdrachtgever voor vorderingen van derden die het gevolg zijn van het niet nakomen van de bedrijfsverhuizer van zijn verplichtingen. Er moet wel een redelijk verband bestaan tussen deze vorderingen en het niet nakomen door de bedrijfsverhuizer. De bedrijfsverhuizer is ook aansprakelijk voor schade ontstaan door gebrek aan zijn voertuig of het gebruikte materiaal of hulppersonen. De bedrijfsverhuizer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door activiteiten of materiaalkeuze van de opdrachtgever. Ook is er geen aansprakelijkheid voor schade aan levende dieren, het afsterven van planten, geld en kleine kostbaarheden, niet-functioneren van apparatuur en persoonlijke eigendommen van de medewerkers van de opdrachtgever.
 

Aansprakelijkheidslimiet
Schade door vertraging moet de bedrijfsverhuizer betalen tot maximaal de verhuisprijs. De schadevergoeding van de bedrijfsverhuizer is gemaximeerd tot € 50.000,- voor een bedrijfsverhuizing binnen een gebouw en tot € 50.000,- per wagenzending voor binnenlandse verhuizingen. Voor internationale bedrijfsverhuizingen geldt de CMR-limiet van SDR 8,33. Partijen mogen zelfs een hogere schadelimiet afspreken, mits schriftelijk en tegen een extra vergoeding. Het hogere bedrag mag echter niet de werkelijke waarde van de zaken overschrijden. In de voorwaarden voor bedrijfsverhuizingen is een regeling opgenomen voor schadeherstel. Als de klant hiermee instemt, mag de schade aan de zaken ook worden opgelost door herstel of vervanging.